FİNANS

***YAZIC*** YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***YAZIC*** YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-423.629 -102.156
Dönem Karı (Zararı)
357.712 7.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-134.242 149.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.000 59.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.973 -415
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 1.773 571
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.200 -986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.044 14.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.884 13.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.2 -9.163 680
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.2 323 297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
122.223 111.730
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
139.435 10.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-445 -453
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-445 -453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-404.906 -41.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-27.720 6.584
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.754 184
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.754 184
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -21.239 -21.489
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.853 10.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-682.792 -328.844
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.383 546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-287.274 -284.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.319 79.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152.746 -30.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.188 111.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.618 -11.255
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
176.865 187.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-367.767 -381.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-356.375 -381.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.392 263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-459.322 -172.474
Alınan Temettüler
42.896 47.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.118 -3.709
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22.1 -3.085 26.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-478.762 12.817
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
55.622 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-509.029 -37.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.001 35.674
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -95
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.350 2.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.523 -17.763
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.183 29.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
817.125 198.624
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.386 21.934
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.673.391 2.655.163
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.700.593 -2.341.914
Ödenen Temettüler
-52.334 -22.936
Ödenen Faiz
-125.710 -121.141
Alınan Faiz
9.985 7.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.266 109.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.473 -13.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.793 95.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 412.654 372.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.861 468.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
357.712 7.313 -41.720 23.840
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.492 -1.569 -2.738 -1.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-762 -535 -1.127 -1.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.882 -1.141 -1.836 -780
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
152 107 225 217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
152 107 225 217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.537 69.182 -137.735 74.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.287 -1.655 -958 580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30.824 70.837 -136.777 73.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.045 67.613 -140.473 72.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
383.757 74.926 -182.193 96.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
131.253 -4.536 -26.547 6.685
Ana Ortaklık Payları
252.504 79.462 -155.646 89.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 339.579 413.363
Finansal Yatırımlar
14.976 9.451
Ticari Alacaklar
625.227 338.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.1 33.424 28.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
591.803 310.161
Diğer Alacaklar
5.394 14.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.394 14.879
Türev Araçlar
43.945 40.747
Stoklar
326.412 221.130
Peşin Ödenmiş Giderler
52.941 34.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.1 3.154 12.777
Diğer Dönen Varlıklar
11.1 709.780 511.831
ARA TOPLAM
2.121.408 1.597.757
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.121.408 1.597.757
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
327 327
Ticari Alacaklar
9.164 9.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.164 9.957
Diğer Alacaklar
3.103 2.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.103 2.937
Türev Araçlar
21.551 20.567
Stoklar
111.061 62.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 5.368.158 5.011.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
247.926 251.934
Maddi Duran Varlıklar
9 780.890 752.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.926 27.231
Peşin Ödenmiş Giderler
14.069 17.985
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.2 131.217 100.688
Diğer Duran Varlıklar
11.2 1.626.778 1.492.594
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.345.170 7.750.309
TOPLAM VARLIKLAR
10.466.578 9.348.066
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.268.810 610.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.021.021 922.746
Ticari Borçlar
248.787 307.119
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.2 506 393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
248.281 306.726
Diğer Borçlar
88.029 40.645
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.3 50.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.029 40.645
Ertelenmiş Gelirler
12.1 111.519 42.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.1 6.826 2.648
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.670 26.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 26.556 12.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.2 6.114 14.954
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.3 121 512.111
ARA TOPLAM
2.777.783 2.464.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.777.783 2.464.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.562.518 2.147.252
Diğer Borçlar
1.461 1.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.461 1.463
Ertelenmiş Gelirler
12.2 323.019 215.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.181 25.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.1 26.181 25.199
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22.2 10.217 23.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.923.396 2.412.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.701.179 4.877.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.912.338 3.755.171
Ödenmiş Sermaye
15 160.000 160.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.474 9.474
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
5.159 5.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.524 -8.407
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.524 -8.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.524 -8.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
535.526 509.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
524.620 493.207
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.906 16.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 32.000 32.000
Diğer Yedekler
-65.213 -65.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.017.115 3.368.005
Net Dönem Karı veya Zararı
228.801 -255.541
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
853.061 715.361
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.765.399 4.470.532
TOPLAM KAYNAKLAR
10.466.578 9.348.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.548.471 1.499.649 855.827 765.893
Satışların Maliyeti
-1.201.193 -1.214.422 -675.934 -612.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.278 285.227 179.893 153.144
BRÜT KAR (ZARAR)
347.278 285.227 179.893 153.144
Genel Yönetim Giderleri
16 -112.669 -97.135 -59.792 -47.763
Pazarlama Giderleri
16 -94.851 -92.780 -47.553 -51.613
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -851 -952 -459 -481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.1 29.794 9.226 13.100 4.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17.2 -21.308 -18.258 -5.749 -6.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4, 8 404.906 41.525 -6.263 46.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
552.299 126.853 73.177 97.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.1 30.618 25.932 7.997 3.535
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18.2 -2.570 -1.939 -2.214 -171
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
580.347 150.846 78.960 100.446
Finansman Gelirleri
19 102.449 38.580 26.233 10.556
Finansman Giderleri
20 -352.804 -167.427 -147.106 -72.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
329.992 21.999 -41.913 38.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.720 -6.308 193 -6.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.3 -15.476 -14.598 -5.430 -6.985
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.3 43.196 8.290 5.623 180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
357.712 15.691 -41.720 31.432
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 0 -8.378 0 -7.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
357.712 7.313 -41.720 23.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.911 -11.046 -17.391 158
Ana Ortaklık Payları
228.801 18.359 -24.329 23.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 1,43000000 0,16000000 -0,15000000 0,20000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Zarar (tam TL) 0,00000000 -0,05000000 0,00000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 9.474 1.604 -5.948 8.970 8.959 -1.913 30.090 -65.213 3.590.502 -210.587 3.525.938 791.272 4.317.210
Transferler
1.910 -212.497 210.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.384 63.218 -6.581 5.850 18.359 79.462 -4.536 74.926
Dönem Karı (Zararı)
18.359 18.359 -11.046 7.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.384 63.218 -6.581 5.850 61.103 6.510 67.613
Sermaye Arttırımı
0 21.934 21.934
Kar Payları
-10.000 -10.000 -12.936 -22.936
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14 14 1 15
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 9.474 1.618 -7.332 72.188 2.378 3.937 32.000 -65.213 3.368.005 18.359 3.595.414 795.735 4.391.149
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 9.474 5.512 -8.407 493.207 16.134 0 32.000 -65.213 3.368.005 -255.541 3.755.171 715.361 4.470.532
Transferler
-255.541 255.541 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.482 31.413 -5.228 228.801 252.504 131.253 383.757
Dönem Karı (Zararı)
228.801 228.801 128.911 357.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.482 31.413 -5.228 23.703 2.342 26.045
Sermaye Arttırımı
12.386 12.386
Kar Payları
-95.000 -95.000 -7.334 -102.334
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-349 -349 1.419 1.070
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-353 365 12 -24 -12
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 9.474 5.159 -10.524 524.620 10.906 0 32.000 -65.213 3.017.115 228.801 3.912.338 853.061 4.765.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625058


BIST
11 Ağustos 2017 07:07
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın