FİNANS

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.488 465.421 -484.909 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
414.535 414.535 414.535
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-150.305 -150.305 -150.305
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Diğer Düzeltmeler
-3.554 -3.554 -3.554
Transferler
414.535 -414.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.197.805 1.197.805 1.197.805
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
587.638 437.638
Dönem Karı (Zararı)
1.536.480 499.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.111.931 -17.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.671 4.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.119.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.554
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16 -22.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
163.089 -3.053
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.827 -19.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44 10.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.218 5.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.891 791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
147.109 5.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
587.638 479.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 93.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 93.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-645.913 -477.670
Ödenen Temettüler
13 -150.305
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-645.913 -327.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.275 53.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.275 53.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.177 39.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.902 92.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.902 92.177
Diğer Alacaklar
6.663.793 4.898.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 6.663.793 4.898.832
Diğer Dönen Varlıklar
9 0 44
ARA TOPLAM
6.697.695 4.991.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.697.695 4.991.053
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.123 2.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.123 2.989
TOPLAM VARLIKLAR
6.702.818 4.994.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 22.880 53
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 68.908 17.364
Diğer Borçlar
186.206 39.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 181.639 39.097
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 309.587 27.213
ARA TOPLAM
587.581 83.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.581 83.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25.616 14.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.616 14.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.616 14.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
613.197 98.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.089.621 4.895.370
Ödenmiş Sermaye
13 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
561.286 150.305
Net Dönem Karı veya Zararı
1.197.805 414.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.089.621 4.895.370
TOPLAM KAYNAKLAR
6.702.818 4.994.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
14 -324.785 -306.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 41.671 70.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.114 -235.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.819.594 764.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -29.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.536.480 499.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.536.480 499.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-338.675 -85.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -340.809 -62.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.134 -22.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.197.805 414.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.197.805 414.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.197.805
01 Mart 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın