FİNANS

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 0 717.351 0 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061
Yeni Bakiye
650.000 127.083 1.064 5.332 -125.189 0 658.290 0 658.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -18.013 -18.013 0 -18.013
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 140 0 0 140 0 140
Kar Dağıtımı
-125.189 125.189 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-125.189 125.189 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 0 0 1.894 0 1.204 0 0 0 0 0 0 5.332 0 -18.013 640.417 0 640.417
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -67.707 -67.707 0 -67.707
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46 79 2.807 0 0 0 2.840 0 2.840
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 0 0 1.848 0 2.695 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -265.183 -67.707 329.792 0 329.792


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
891.338 983.508 1.874.846 899.516 1.038.961 1.938.477
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 808.139 814.462 1.622.601 811.853 773.262 1.585.115
Teminat Mektupları
808.139 341.742 1.149.881 811.853 332.282 1.144.135
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
8.734 180 8.914 7.821 210 8.031
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
38.745 64.599 103.344 35.984 49.263 85.247
Diğer Teminat Mektupları
760.660 276.963 1.037.623 768.048 282.809 1.050.857
Banka Kredileri
0 785 785 0 739 739
İthalat Kabul Kredileri
0 785 785 0 739 739
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 35.614 35.614 0 47.770 47.770
Belgeli Akreditifler
0 35.614 35.614 0 47.770 47.770
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 373.931 373.931 0 333.052 333.052
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 373.931 373.931 0 333.052 333.052
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 62.390 62.390 0 59.419 59.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 44.479 7.796 52.275 45.264 10.788 56.052
Cayılamaz Taahhütler
44.479 7.796 52.275 45.264 10.788 56.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.306 7.796 12.102 9.551 10.788 20.339
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.783 0 1.783 2.592 0 2.592
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
35.930 0 35.930 32.496 0 32.496
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.460 0 2.460 625 0 625
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
38.720 161.250 199.970 42.399 254.911 297.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.720 161.250 199.970 42.399 254.911 297.310
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 5.023 4.766 9.789
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 2.518 2.383 4.901
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 2.505 2.383 4.888
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 94.766 94.766 0 211.943 211.943
Swap Para Alım İşlemleri
0 47.418 47.418 0 105.940 105.940
Swap Para Satım İşlemleri
0 47.348 47.348 0 106.003 106.003
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
38.720 66.484 105.204 37.376 38.202 75.578
Para Alım Opsiyonları
19.360 33.242 52.602 18.688 19.101 37.789
Para Satım Opsiyonları
19.360 33.242 52.602 18.688 19.101 37.789
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.048.996 2.544.468 15.593.464 13.393.151 2.495.634 15.888.785
EMANET KIYMETLER
211.162 35.256 246.418 228.577 19.256 247.833
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
36.486 506 36.992 302 477 779
Tahsile Alınan Çekler
168.542 33.738 202.280 221.642 17.348 238.990
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.134 1.012 7.146 6.633 1.431 8.064
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
12.837.834 2.509.212 15.347.046 13.164.574 2.476.378 15.640.952
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
26.377 2.248 28.625 30.878 1.547 32.425
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.717.433 123.106 1.840.539 1.796.126 111.842 1.907.968
Diğer Rehinli Kıymetler
11.092.378 2.383.858 13.476.236 11.335.924 2.362.989 13.698.913
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
13.940.334 3.527.976 17.468.310 14.292.667 3.534.595 17.827.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-25.652 -133.514
Alınan Faizler
129.407 104.499
Ödenen Faizler
-118.928 -106.393
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.087 7.578
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.181 4.197
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.007 29.892
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.307 -20.620
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-32.099 -152.667
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
179.501 15.142
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-20.057 -5.106
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
168.513 -136.896
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.545 -12.249
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-33.860 179.000
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-143.201 -169.232
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.312 -10.065
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
166.873 169.690
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
153.849 -118.372
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.252 -638
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.762 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -1.568
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
306 2.061
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-796 -1.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.920 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
2.920 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.173 16.220
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
165.690 -102.790
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
424.002 562.404
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
589.692 459.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.707 -18.013
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.824 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.824 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.841 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.883 -18.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.808 699.252 783.060 114.063 484.217 598.280
Nakit ve Nakit Benzerleri
83.670 699.209 782.879 113.271 484.096 597.367
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 83.741 214.553 298.294 113.319 197.092 310.411
Bankalar
I-3 31 484.656 484.687 28 287.004 287.032
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-102 0 -102 -76 0 -76
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 6 144 138 6 144
Devlet Borçlanma Senetleri
0 6 6 0 6 6
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 37 37 654 115 769
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 37 37 654 115 769
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.132.338 431.706 2.564.044 2.365.598 422.563 2.788.161
Krediler
I-5 1.720.027 431.706 2.151.733 1.890.446 422.563 2.313.009
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 984.128 0 984.128 1.011.588 0 1.011.588
Devlet Borçlanma Senetleri
984.128 0 984.128 1.011.588 0 1.011.588
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-571.817 0 -571.817 -536.436 0 -536.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 105.323 0 105.323 107.551 0 107.551
Satış Amaçlı
105.323 0 105.323 107.551 0 107.551
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-7 7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
İştirakler (Net)
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 49.165 0 49.165 11.031 0 11.031
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 9.964 0 9.964 10.327 0 10.327
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.964 0 9.964 10.327 0 10.327
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
41 0 41 41 0 41
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 62.261 0 62.261 69.179 0 69.179
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 16.832 145 16.977 34.795 130 34.925
VARLIKLAR TOPLAMI
2.467.391 1.131.103 3.598.494 2.717.482 906.910 3.624.392
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.816.869 987.171 2.804.040 1.901.987 992.982 2.894.969
ALINAN KREDİLER
II-3 3.356 6.517 9.873 1.583 9.560 11.143
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
135.283 0 135.283 169.335 0 169.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 0 0 0 665 209 874
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 665 209 874
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 37.100 0 37.100 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 41.425 1.763 43.188 37.500 1.659 39.159
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.665 0 12.665 11.943 0 11.943
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
28.760 1.763 30.523 25.557 1.659 27.216
CARİ VERGİ BORCU
II-9 11.471 0 11.471 10.505 0 10.505
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 44.293 183.454 227.747 77.822 25.926 103.748
ÖZKAYNAKLAR
II-10 329.792 0 329.792 394.659 0 394.659
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000 650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.431 0 25.431 25.476 0 25.476
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.431 0 25.431 25.476 0 25.476
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.502 0 5.502 2.616 0 2.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-18.251 0 -18.251 -18.250 0 -18.250
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.324 0 4.324 31.347 0 31.347
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -54.929 0 -54.929
Kar veya Zarar
-332.890 0 -332.890 -265.183 0 -265.183
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-265.183 0 -265.183 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-67.707 0 -67.707 -265.183 0 -265.183
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.419.589 1.178.905 3.598.494 2.594.056 1.030.336 3.624.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 124.532 140.070
Kredilerden Alınan Faizler
79.561 100.832
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.453 2.338
Bankalardan Alınan Faizler
2.468 1.217
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.814 32.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
37.814 32.556
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.225 3.127
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -115.434 -100.895
Mevduata Verilen Faizler
-107.058 -86.021
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-88 -1.191
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.177 -13.675
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.066 0
Diğer Faiz Giderleri
-45 -8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.098 39.175
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.028 7.278
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.316 7.747
Gayri Nakdi Kredilerden
5.424 6.529
Diğer
IV-10 892 1.218
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-288 -469
Gayri Nakdi Kredilere
-56 -27
Diğer
IV-10 -232 -442
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 1.707 904
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.533 -527
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
174 1.431
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 3.569 3.336
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.402 50.693
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -32.756 -19.366
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-20.035 -20.689
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -28.400 -23.877
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.789 -13.239
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.789 -13.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 -6.918 -4.774
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.918 -4.774
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-67.707 -18.013
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-9 -67.707 -18.013
Grubun Karı (Zararı)
-67.707 -18.013
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764232


BIST
15 Mayıs 2019 07:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın