FİNANS

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 -839 0 4.918 0 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 -839 0 4.918 0 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -291 0 -291 0 358 0 358 0 0 3.351 3.418
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -1.130 0 -1.130 0 5.276 0 5.276 114.544 -151.577 3.351 346.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -2.437 0 -2.437 0 9.521 0 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 0 18.622 0 -2.437 0 -2.437 0 9.521 0 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -324 0 -324 0 -1.551 0 -1.551 0 0 1.238 -637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.310 37.310 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.310 37.310 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -2.761 0 -2.761 0 7.970 0 7.970 114.544 -188.888 1.238 308.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
236.458 817.373 1.053.831 208.046 603.749 811.795
GARANTİ VE KEFALETLER
110.703 111.010 221.713 127.079 111.234 238.313
Teminat Mektupları
110.703 92.271 202.974 127.079 93.357 220.436
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 16.216 18.619 2.403 15.387 17.790
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
108.294 76.055 184.349 124.670 77.970 202.640
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 18.739 18.739 0 17.877 17.877
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
22.700 22.514 45.214 646 2.396 3.042
Cayılamaz Taahhütler
22.700 22.514 45.214 646 2.396 3.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
22.700 22.514 45.214 646 0 646
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 2.396 2.396
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
103.055 683.849 786.904 80.321 490.119 570.440
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
103.055 683.849 786.904 80.321 490.119 570.440
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 10.290 10.290 370 368 738
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 5.172 5.172 370 0 370
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 5.118 5.118 0 368 368
Para ve Faiz Swap İşlemleri
103.055 673.559 776.614 79.951 489.751 569.702
Swap Para Alım İşlemleri
103.055 201.075 304.130 79.951 127.040 206.991
Swap Para Satım İşlemleri
0 308.322 308.322 0 209.268 209.268
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 164.162 164.162 0 153.443 153.443
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
912.541 6.555.371 7.467.912 929.741 6.332.108 7.261.849
EMANET KIYMETLER
131.136 1.884.363 2.015.499 107.902 1.771.779 1.879.681
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
20.961 866 21.827 19.027 809 19.836
Tahsile Alınan Ticari Senetler
110.175 1.883.497 1.993.672 88.875 1.770.970 1.859.845
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
781.405 4.671.008 5.452.413 821.839 4.560.329 5.382.168
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
20.205 1.030.736 1.050.941 57.305 967.312 1.024.617
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
184.560 1.760.502 1.945.062 185.270 1.811.616 1.996.886
Diğer Rehinli Kıymetler
576.640 1.879.770 2.456.410 579.264 1.781.401 2.360.665
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.148.999 7.372.744 8.521.743 1.137.787 6.935.857 8.073.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.642 3.123
Alınan Faizler
20.347 20.542
Ödenen Faizler
-8.683 -21.296
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.276 1.440
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.953 -1.180
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
27 17.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.357 -13.168
Ödenen Vergiler
-374 -226
Diğer
-9.925 -487
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.760 396.728
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.325 323
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
10.385 36.421
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.142 48.889
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.681 2.644
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
10.414 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.013 331.825
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.446 -23.374
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.118 399.851
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.452 -1.662
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -432
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.810 -6.805
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.262 5.575
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.013 -529.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
589.901 108.702
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-580.888 -638.622
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
205 1.963
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
22.788 -129.768
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.148 236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.936 106.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.238 3.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.875 67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-324 -291
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-415 -400
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91 109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.551 358
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.951 478
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
400 -120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-637 3.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
97.608 76.485 174.093 92.953 79.393 172.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.534 74.486 87.020 3.618 73.499 77.117
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.096 61.062 62.158 3.340 71.728 75.068
Bankalar
11.479 13.424 24.903 287 1.771 2.058
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-41 0 -41 -9 0 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.872 0 4.872 7.197 0 7.197
Devlet Borçlanma Senetleri
4.872 0 4.872 7.197 0 7.197
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.202 0 80.202 82.137 0 82.137
Devlet Borçlanma Senetleri
80.202 0 80.202 82.137 0 82.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 1.999 1.999 1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 1.999 1.999 1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
92.022 643.077 735.099 89.490 633.487 722.977
Krediler
168.746 592.683 761.429 164.293 633.487 797.780
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 50.394 50.394 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-76.724 0 -76.724 -74.803 0 -74.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
430 0 430 855 0 855
Satış Amaçlı
430 0 430 855 0 855
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 0 4.058 4.058 0 4.058
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 0 4.058 4.058 0 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 0 4.058 4.058 0 4.058
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.748 0 8.748 2.421 0 2.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.582 0 5.582 5.822 0 5.822
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.582 0 5.582 5.822 0 5.822
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
46.368 0 46.368 46.279 0 46.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.150 0 4.150 4.002 0 4.002
DİĞER AKTİFLER (Net)
10.557 6.534 17.091 6.062 5.078 11.140
VARLIKLAR TOPLAMI
269.523 726.096 995.619 251.942 717.958 969.900
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
21.743 600.925 622.668 1.197 612.183 613.380
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
11.067 0 11.067 590 0 590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
9.154 2.711 11.865 8.633 3.798 12.431
Müstakrizlerin Fonları
9.154 2.711 11.865 8.633 3.798 12.431
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.698 4.999 6.697 1.441 5.334 6.775
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.698 4.999 6.697 1.441 5.334 6.775
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.546 0 6.546 0 0 0
KARŞILIKLAR
10.930 0 10.930 11.446 0 11.446
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.113 0 5.113 4.564 0 4.564
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.817 0 5.817 6.882 0 6.882
CARİ VERGİ BORCU
1.567 0 1.567 1.174 0 1.174
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.336 13.805 16.141 1.023 14.364 15.387
ÖZKAYNAKLAR
308.138 0 308.138 308.717 0 308.717
Ödenmiş Sermaye
337.292 0 337.292 337.292 0 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 0 38.743 38.743 0 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 0 20.121 20.121 0 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 0 18.622 18.622 0 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.761 0 -2.761 -2.496 0 -2.496
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.970 0 7.970 9.521 0 9.521
Kar Yedekleri
114.544 0 114.544 114.544 0 114.544
Yasal Yedekler
16.167 0 16.167 16.167 0 16.167
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.377 0 98.377 98.377 0 98.377
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-187.650 0 -187.650 -188.887 0 -188.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-188.888 0 -188.888 -151.577 0 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.238 0 1.238 -37.310 0 -37.310
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
373.179 622.440 995.619 334.221 635.679 969.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
20.791 22.179
Kredilerden Alınan Faizler
16.696 16.664
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
411 377
Bankalardan Alınan Faizler
293 316
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9 3.380
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.324 1.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
160 132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.164 1.252
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.011 54
Diğer Faiz Gelirleri
47 4
FAİZ GİDERLERİ (-)
-9.284 -14.009
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.910 -6.513
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-654 -305
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -6.794
Kiralama Faiz Giderleri
-286 0
Diğer Faiz Giderleri
-434 -397
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.507 8.170
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.130 1.697
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.189 1.855
Gayri Nakdi Kredilerden
1.067 1.387
Diğer
122 468
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-59 -158
Gayri Nakdi Kredilere
-1 -23
Diğer
-58 -135
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
2.843 3.587
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
666 613
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.409 -8.716
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.586 11.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
516 5.317
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.996 18.771
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-1.930 -448
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-6.144 -5.698
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.341 -8.343
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.581 4.282
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.581 4.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-343 -931
Cari Vergi Karşılığı
-400 120
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-706 141
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
763 -1.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.238 3.351
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.238 3.351
Grubun Karı (Zararı)
1.238 3.351
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764234


BIST
15 Mayıs 2019 08:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın