FİNANS

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Kurul Tarihi 02.05.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Ünsal SÖZBİR tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Sezer KARA , tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına İbrahim HASELÇİN, Tutanak yazmanlığına Ezgi EKMEKÇİOĞLU, oy toplayıcı olarak da İdris Özgür TOPÇUOĞLU fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler.
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu da fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
Sezer Kara tarafından Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde bulunmasından dolayı okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesinin oylanması talep edildi. 33.384 fiziki ret oyu ve 134.009 elektronik ortamdan gelen ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 134.009 elektronik ortamdan gelen ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Uzman Denetçi Harun MUTLU tarafından okundu.
Alper İhsan GÜRPINAR tarafından Finansal tabloların internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi 33.384 fiziki ve 134.009 elektronik ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.Finansal tablolar müzakereye sunuldu. Emre Aydın söz alarak mevcut yönetimin azlini istedi. Sezer KARA söz alarak, 2018 yılı finansal tablolarında şirketin dar boğaza girdiği görülmekte, şirketin yeni finansal kaynaklar bulmak adına yönetim kurulunun azli ile yeni yönetim kurulu seçilmesi için talepte bulunuyoruz dedi. Ayrıca Ömer Kütük söz alarak yönetimden imtiyazlı hisselerin ödenmesini istiyorum dedi. Fiziki ortamda oybirliği ile ve elektronik ortamda 134.009 ret oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulunun görevden alınması kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu için aday olup olmadığı soruldu, Sezer Kaya tarafından yazılı önerge sunuldu, okundu.Ali Aydın söz alarak önerideki ücretin yüksek olduğunu söyledi buna karşılık adaylardan Mehmet Akdere söz konusu ücretin son dönem Yönetim Kurulu ücretinden daha düşük olduğunu belirtti. Liste halinde önerilen 1- Ahmet Can Teoman 2- Mehmet Akdere 3- Burhan Baki Doğan 4- Serkan Pehlivan ve Bağımsız Üye olarak 1- Hasan Cumhur Baykal 2- İbrahim Haselçin Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyesi olmaları kabul edildi. Söz alan Mehmet Akdere eski Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ileterek, şirketin daha iyi noktalara geleceğini bu işten hep beraber kazançlı çıkılacağını belirterek Genel Kurula şükranlarını sundu.Finansal tablolar Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Elektronik ortamda 134.009 fiziki ortamda 850.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendileri için oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında 850.000 oy ile Tahir Ergeç Yönetim Kurulunu ibra etmeyerek tutanağa şerh düştü kendisinin tutanağa imzası alındı.
Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. "Şirketimizin, 2018 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 42.017.566 TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 42.444,61 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup teklifin kabulunü Genel Kurulun onayına sunarız." Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi, Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verildi.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda tarafından bilgi verildi.
Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında toplam 414.806TL bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında İttifak Holding A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 800.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 29.03.2019 tarih ve 03 sayılı karar genel kurula hitaben okundu.
"Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2019 tarihinde yapılan toplantısında,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına…" dair
yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı
Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kapsamda yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765348


BIST
22 Mayıs 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın