FİNANS

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul toplantı kararları tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.03.2019
Genel Kurul Tarihi 22.04.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 480.253 TL'lik dönem Kârından (yasal kayıtlara göre 1.008.055,27TL), yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmak kaydıyla, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
11 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VANET 2018 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 VANET 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 21032019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VANET KSTS Sermaye maddesi tadil metni 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22/04/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 22.04.2019 Pazartesi günü Saat: 15:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.04.2019 Tarih ve 43705299 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/04/2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 21 Mart 2019 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, toplam 12.750.495,75TL sermayesine tekabül eden 1.275.049.575 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Fatih TERLEMEZ'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÖZTÜRK'ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Elif KOÇBEY'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Fatih TERLEMEZ tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/3 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 480.253,00-TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.008.055,27-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, …………..T.C. Kimlik Numaralı YAĞMUR ÖZTÜRK, ……………T.C. Kimlik Numaralı FATİH ÖZTÜRK, ………………T.C Kimlik Numaralı ÇAĞLA ÖZTÜRK, ………….TC kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ve …………… TC kimlik Nolu Abdurrrahman ARICI'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK ve Çağla ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Abdurrahman ARICI'nın ise eski dönem milletvekili olmakla, Şirketimiz dışında başkaca bir görevinin olmadığı bilgisi verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonu itibariyle dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden sürenin 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2019 tarih ve E.4055 sayılı ve Ticaret Bakanlığınca verilen 28.03.2019 tarih ve 43001897 sayılı yazıları ile alınan izin yazısına ekli tadil metni genel kurul huzurunda görüşülerek müzakere edildi. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde 27.12.2018 ve 28.12.2018 tarihlerinde şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) payları ile ilgili olarak 1,93 – 2,03 TL fiyat aralığından toplam 456.319.-TL nominal tutarlı Satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) sermayesindeki paylarımız 28.12.2018 Tarihi itibariyle % 0 olduğu hakkında genel kurula bilgi verildi.
Aynı gündem maddesi uyarınca, 2019 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği karar edildi.
13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 26. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
17- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 22.04.2019 günü saat 15:24
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 vanet tutanak 2018 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_VANET KAP 22042019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı karaları 17.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765353


BIST
22 Mayıs 2019 07:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın