Özet Bilgi
2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
09.12.2019
Genel Kurul Tarihi
20.03.2020
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
FATİH
Adres
Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divan' nın seçimi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
6 - 2017 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
11 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,
12 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
13 - 2018 Faaliyet yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının görüşülmesi, yine faaliyet yılları içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
14 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
15 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretin tespiti
16 - 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması
17 - 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılan bağışlara üst sınır belirlenmesi,
20 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. Maddesi ile "Toplantı Karar ve Nisabı" başlıklı 15. Maddesinin tadilinin görüşülmesi,
21 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
22 - Faaliyet dönemini ilgilendirilen ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılması
23 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarih ve 2019/44 sayılı kararıyla 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.03.2020 tarihinde ve saat 10.30'da, Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

-2017-2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Vekâletname Örneği ve Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.