[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract|
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTransaction|
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
9 KATLI KAGİR OTEL VE KOMPLEKSİ
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
KEMERAĞZI KÖYÜ AKSU/ANTALYA 18.395 M2
oda_BoardDecisionDateForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.11.2019
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 5,34
oda_RentValueAndConditions|
Kira Bedeli ve Koşulları
YILLIK 1.694.915.- Eur + KDV
oda_RealClaimValueAndConditions|
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 47,32
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
GALERİ KRİSTAL TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
TİCARİ
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/11/2019
oda_RentingPeriod|
Kira Süresi
15 YIL
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
YOKTUR
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14/11/2019 2019/KRS/02
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
FOCUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.694.915,25 EURO + KDV
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 11.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere; alınmış olan yönetim kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli'nin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl süreyle senelik 1.694.915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar vermişti.

  

  

  

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında Kervansaray Kundu Oteli'nin net bilanço değeri 64.812.337 TL'dir. Aynı tarih itibariyle şirketimizin toplam bilanço aktifleri 1.213.752.179 TL olarak gerçekleşmiş olup, Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam aktifler içindeki payı %5,34 olmuştur.

  

  

  

İşleme ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması 172.741.958 TL olmuştur. Kervansaray Kundu Oteli'nin kiralanmasından elde edilecek olan toplam 25.423.729 EUR kira bedelinin indirgenmiş nakit akışı 12.891.660 EUR olarak hesaplanmıştır. Kontrat imza tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru 6,3412 TL/EUR olup, söz konusu işlemden elde edilecek indirgenmiş nakit akışı 81.748.596 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakamın ağırlıklı ortalama şirket değerine oranı %47,32 olmuştur.

  

  

  

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında 2019 yılının ilk üç çeyreği itibariyle Kervansaray Kundu Oteli'nden elde edilen gelir 38.490.848 TL olmuştur. Aynı dönemde Şirketimizin toplam gelirleri 130.469.608 TL olarak gerçekleşmiştir olup Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam gelirler içerisindeki payı %29,50 olarak hesaplanmıştır.

  

  

  

25.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla değerlendirme neticesinde; söz konusu kiralama işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen önemlilik kriterlerini taşımadığından, ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir.

  

  

  

Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.