Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
13.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0
Peşin
0,5000000
50
15
0,4250000
42,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
17.03.2020
19.03.2020
18.03.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0
0
0
Ek Açıklamalar

Aygaz A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Aygaz A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 273.477.000,00 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 336.751.029,98 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2019 yılı için ayrılmamasının,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 273.477.000,00 TL net dönem karına 3.641.185,31 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 277.118.185,31 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 336.751.029,98 TL net dağıtılabilir kâr olduğu;

Görülmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

138.559.092,66 TL pay sahiplerine birinci kâr payı,

11.440.907,35 TL pay sahiplerine ikinci kâr payı,

13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin,

Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 150.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasının;

VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 173.251.029,98 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt; %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kâr payı ödenmesinin;

Kâr payı ödeme tarihinin 17 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanması teklifinin;

10 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım 2019.pdf
EK: 2
Dividend distribution_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
318.841.078,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
305.556.000
364.940.080,03
4. Vergiler ( - )
32.079.000
28.189.050,05
5. Net Dönem Kârı
273.477.000
336.751.029,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
273.477.000
336.751.029,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.641.185,31
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
277.118.185,31
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
138.559.092,66
15.000.000
* Nakit
138.559.092,66
15.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
11.440.907,35
135.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
13.500.000
13.500.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
109.977.000
173.251.029,98
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
144.287.250
0
52,76
0,425
42,5
TOPLAM
144.287.250
0
52,76
0,425
42,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

** Dağıtılan net kar payı hesaplaması; Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2019 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 74,61 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 25,39 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.