Özet Bilgi
Yönetim Kurulumuzun 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CELHA, TRACELHA91G1
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CELHA, TRACELHA91G1
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019_ kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 01.12.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
16.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.906.089,55
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-14.362.032
-16.147.716,23
4. Vergiler ( - )
3.914.418
5. Net Dönem Kârı
-10.447.614
-16.147.716,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-10.447.614
-16.147.716,23
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-10.444.614
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 10.447.614,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; söz konusu tutara

3.000,-Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 10.444.614,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 16.147.716,23-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre oluşan 10.447.614,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre oluşan 16.147.716,23-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması ve takiben "Olağanüstü Yedekler" hesabındaki 14.541.592,- Türk Lirası'nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına mahsup edilmesi,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.