[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2015
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000-TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.11.2020
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000-TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1-TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
10.000 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%20
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekarasyon Mobilya San. Tic. A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/11/2020
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;


  

Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı; 12.05.2015 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtilen Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi için 21.07.2015 tarihinde Adi Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu inşaat projesi toplam 15.334 m2 inşaat alanında gerçekleştirilmiş olup, 4 adet satışa hazır daire kalmıştır. Söz konusu adi ortaklık IFRS göre düzenlenen bilançolarımızda, Grup olarak tanımlanan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Şirket) ve Şirket'imizin %100 iştiraki olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim A.Ş. konsolide finansal tablolarına Özkaynak Yöntemine göre dahil edilmiştir.


Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Eski unvan: Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mobilya San. Tic. A.Ş.) ve ana ortaklarının içerisinde bulunduğu mali güçlükler iş ortaklılarımızın ticari faaliyetlerini zorlaştırmakta, gerek kamu gerekse özel sektör borçları sebebiyle yapılan yasal takiplerin olması ve ortaklık mallarına icra takipleri başlatılması, satılabilir dairelerimizin satış kabiliyetlerini imkansız hale getirmektedir.  Bu sebeple iş ortağımızdan Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı'nda bulunan %20 paylarını, nominal bedel üzerinden ve %10 bedelsiz paylarını aynen bedelsiz olarak devretmesi talep edilmiş, bu yönde anlaşma sağlanmıştır.

  

Söz konusu paylar, Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı için Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hak ve hissedarı olduğu 10.000,00-TL'lık %20'lik hak ve hissenin %19'una tekabül eden 9.500,00-TL'lık kısmını Şirket'imize %1'ine tekabül eden 500,00-TL'lik kısmını %100 iştirakimiz Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve %10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz olarak Şirket'imize şeklinde dağılacaktır.

  

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) kapsamında değerlendirme yapılmış; Önemlilik ölçütü MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü olan %50'den fazla olması durumu, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla incelenmiş ve söz konusu madde kapsamına girmediği,

  

Ayrıca işlemin, "Önemli nitelikteki işlemler Madde 5 – e) İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması" kapsamında olmadığı, karşı tarafın "İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra N 17, Madde 9" kapsamındaki belirtilen kriterler ile değerlendirilmiştir.

  

 

  

Söz konusu tespit ve değerlemelerin sonucunda finansal duran varlıkların devir alınmasına ve bu devirler sebebi ile yapılması gereken tüm işlemlerin (tapu, kamuyu aydınlatma vs.) tamamlanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


Kamuoyuna duyurulur.

  
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.