Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının 5. Maddesinin Düzeltilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
33.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
284.482,76
284.482,760
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
16.215.517,24
16.215.517,240
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
16.500.000
16.500.000,000
100,00000
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 03.12.2020 (Bugün) Tarihli Toplantısında,

1. 1. Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 16.500.000 TL(%100 ), artırılarak 33.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. 16.500.000 TL tutarındaki sermaye arttırımı ile A grubu hamiline yazılı paylar karşılğında sermaye artırımı oranında A grubu hamiline yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında sermaye artırımı oranında B grubu hamiline yazılı pay çıkarılmasına,

5. Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A grubu Payların Şirket Ana sözleşmesinin 7. Maddesine göre "Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilecektir". kalan B grubu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,

6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliğ'inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128. 1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunu Kullanımına İlişkin Rapor'un onaylanmasına,

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanmasına,

10. Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7.maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

11. Bedelli sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

12. İş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Mustafa Tutar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihal İspir'in yetkili kılınmasına

oy birliği ile karar verildi.arar verildi.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.