[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Deceuninck Importadora Limitada
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Toptan Ticaret
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
61.107.000 - CLP
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2020 Yıl Sonuna Kadar
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
61.045.893 - CLP
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
1 CLP
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
61.045.893 - CLP
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,90
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,81
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,62
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmuyor
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.784.475.74 TL
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi Olarak kullanılması
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Deceuninck NV
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Hakim ortak
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/12/2020
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Değerleme Yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kriter Altı (SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 9. Madde )
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16/12/2020 tarihinde yaptığı toplantısında: 

  

1.     Şili'de bulunan bağlı ortaklığımız Deceuninck Importadora Limitada'da mevcut 61.045.893 Şili Pezosu nominal değerli hissenin, yapılan pazarlık neticesinde hakim ortağımız Deceuninck NV'ye 214.785 Avroya satılmasına,

  

2.     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m. 9 ve II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği m. 6/1 uyarınca, işlem bedelinin:

  

a.     Varlık toplamına oranı % 3,81,

  

b.     Gelirlere oranı % 4,62,

  

olduğu dikkate alınarak değerleme yapılmasına gerek olmadığına,

  

3.     Hem işlem bedelinin anılı mevzuattaki eşiklere ulaşmaması, hem de işlemin Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik doğurmayacak olması nedenleriyle işlemin önemli nitelikte işlem olmadığına ve bu nedenle ayrılma hakkı doğmadığına,

  

4.     Satış işlemi sonucu oluşan kar tutarı 1.784.475,74 TL. olup, satış karının işletme sermayesi olarak kullanılmasına,

  

5.     İşleme ait hisse devir sözleşmesinin imzası için Nurcan Güngör ve Etem Gökmen'in yetkilendirilmesine

  

Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.