[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde  toplanarak  aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
1.Şirketimizin 16.12.2020 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı iptal edilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
2-Şirketimizin 50.000.000,00 TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden , tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı   4.500.000,00 TL olacak şekilde, olup Borsa İstanbul A.Ş' nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

3- Artırılan sermaye tutarının temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Savaş Kollik, Sibel Aslan ve Canser Yalçınar'a Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraççı belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,  
 
4-İş bu Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 4.500.000,00 TL'ye denk gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların, şirketimiz ana sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda hamiline yazılı, imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte paylar olmasına,  

5- Her biri 1 TL Nominal değerde payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan   ve nominal değerden aşağı olmamak üzere kullandırılmasına,

6 - Aracılık işlemlerinin, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmasına,

7- Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerin tamamlanması için 6102 sayılı TTK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde (SPK),Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) T.C. Ticaret Bakanlığı ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir

Yatırımcılarımıza  ve kamuoyuna duyurulur
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.