[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Deri konfeksiyon üretimi ve alım satımı
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
400.000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.03.2021
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1,05 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
420.000 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,43
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,20
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rakip Haşimoğulları
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bir ilişki yoktur.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/03/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.02.2021
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
729.770 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2021 tarihli 2021/11 sayılı kararı ile, yeni dönemde yatırım holdinge dönüşmesi olasılığı nedeniyle, Şirketimizin kanun ve tebliğler gereği direkt olarak bir üretim ya da ticaret etkinliği gerçekleştiremeyeceği için, deri bölümü faaliyetlerinin yine deri konfeksiyon sektöründe iştigal eden bir firmanın satın alınması ve mevcut faaliyetlerinin devredilmesi yöntemine yapılmasına karar vermişti. Bu amaçla yapılan çalışmalar neticesinde Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 400.000 TL sermayesini temsil eden 400.000 TL nominal değerli %100 hissesinin tamamı 420.000 TL'ye satın alınmıştır.Hisse başına 1,05 TL değer düşmektedir.Bu satın alma sonucu, Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve DışTicaret A.Ş. Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olmuştur.

Satın alma sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve DışTicaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilecek ünvan, şirket merkezi, yönetim ve gerekli olabilecek diğer değişiklikler yapılacaktır.

Şirketimiz deri faaliyetlerine ünvanı Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. olması planlanan bu yeni şirket üzerinden devam edecektir. Şirketin deri bölümüne devri sürecinde faaliyetlerin aksamaması ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatında yer alan hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.