Özet Bilgi
Genel Kurul Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
03.03.2021 tarihli Kap duyurumuza ek olarak Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin İşlemler sekmesi seçilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
03.03.2021
Genel Kurul Tarihi
30.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi
7 - Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, nakit kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2020 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2020 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - 2020 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8. maddesinin ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 10. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ilan.pdf - İlan Metni
EK: 2
Ek-2 - Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ("2020 Mali Yılı") ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.03.2021 günü saat 14.00'te Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1 Kağıthane İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.