FİNANS

GÜNEŞ SİGORTA - GUSGR - Bilanço

  2019-6
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 1807615312
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 1209269476
Kasa 3180
Alınan Çekler 0
Bankalar 1063359920
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 145906376
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 45131509
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 45131509
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 396989040
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 396831983
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -2389941
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 219359491
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -216812493
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 2075040
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 2075040
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 421964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -421964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 138809844
Ertelenmiş Üretim Giderleri 123867674
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 14942170
DİĞER CARİ VARLIKLAR 15340403
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 14496569
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 0
Personele Verilen Avanslar 133327
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 710507
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 77116
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 77116
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 607194082
Bağlı Menkul Kıymetler 627173761
İştirakler 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -19979679
MADDİ VARLIKLAR 225837173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17012000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 204120000
Makine Ve Teçhizatlar 9543414
Demirbaş Ve Tesisatlar 6398322
Motorlu Taşıtlar 239631
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 1535635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9975296
Birikmiş Amortismanlar (-) -22987125
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 5660883
Haklar 11161139
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 16507653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -22104375
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 96466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 838769254
TOPLAM VARLIKLAR 2646384566
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 351435
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 487124
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -135689
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 143010529
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 143010529
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 156908
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 156908
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 21708962
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 7655154
Diğer Çeşitli Borçlar 14317910
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -264102
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 1496393280
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 572723644
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 14423221
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 864692131
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 44554284
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 16117438
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 11887939
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4229499
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 4519142
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 4519142
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 68395208
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 68395208
Gider Tahahkkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1750652902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 588630
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1048369
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -459739
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 3549494
Alınan Depozito ve Teminatlar 3549494
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 36457094
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 36457094
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 15262224
Kıdem Tazminatı Karşılığı 15262224
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 764511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 764511
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 56621953
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 270000000
(Nominal) Sermaye 270000000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 80733699
Hisse Senedi İhraç Primleri 654992
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 80078707
KAR YEDEKLERİ 692733114
Yasal Yedekler 4949441
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 0
Özel Fonlar (Yedekler) 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi 525126553
Diğer Kar Yedekleri 162657120
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -246120413
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 41763311
Dönem Net Karı 41718651
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 44660
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 839109711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 2646384566

Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın