FİNANS

Kamuda taşeron işçi korkusu

Kamuda hasta bakıcı, röntgen teknisyeni, şoför, temizlikçi, güvenlikçi gibi işlerde ‘taşeron’ olarak çalıştırılan işçilerin durumu, devleti sıkıntıya soktu.

Kamuda taşeron işçi korkusu

Hastaneler başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler, karayolları gibi kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin sayısı 1 milyon 76 bine ulaştı. Yargıtay peş peşe açılan binlerce davaya ilişkin kararlarında kamuya sert eleştiriler yöneltti. Kamu yönetimlerini ‘muvazaalı (tarafların üçüncü kişi ya da kurumları aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan) işlem yapmakla’ suçladı. İşçilerin, işe iadelerine; bu yapılamıyorsa o kamu kurumunda aynı işi yapan işçinin izin, ücret, mesai, kıdem ve ihbar tazminatları esas alınarak tüm mali haklarının verilmesine hükmetti.

Taşeron işçilik, kamunun kanayan yarası oldu. Yönetimlerin sıkıntılarıyla uğraşmamak ve maliyeti düşürmek amacıyla tercih ettiği ‘taşeron işçiler’, çalıştıkları hastanelerde, belediyelerde, karayollarında, üniversitelerde ‘iş güvencesinden yoksun’ oldukları için uzun çalışma süreleri; hasta bakıcı, röntgenci olmalarına karşın temizlikçi kadrosunda gösterilmeleri, uzun mesai saatleri, 1 yıl dolmadan yapılan giriş çıkışlar, yıllarca çalıştırılıp artmayan ücretler nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntılar yetmezmiş gibi kimi zaman şirket değişikliklerinde tazminatsız olarak kapının önüne koyuluyorlar.

Son yıllarda özellikle hastanelerde, belediyelerde, üniversitelerde yıllarca çalışıp kapının önüne konulan taşeron işçiler açtıkları binlerce dava sonucu ya işe ‘iade kararı’ alıyorlar ya da o işyerinin ‘kadrolu işçisi’ işten atılmış gibi; işe girişinden çıkarıldığı tarihe kadar olan kıdem, ihbar tazminatları ile izin hakları; alacakları hesaplanarak ödenmesi isteniyor.

İşte bu durum kamuda büyük sıkıntı yaratırken, kamu yöneticileri ‘ya o kişiyi kadroya almayı’ tercih ediyor ya da ‘tüm haklarını’ ödemek zorunda kalıyor.

ŞİRKET DEĞİŞİYOR, İŞÇİ AYNI KALIYOR
Özellikle hastanelerde, her yıl taşeron işverenler değişirken, işçilerin aynı kalması dikkat çekiyor. Bu durum, hastane yönetimlerinin şirketlere, ‘biz bu kişiyle devam etmek istiyoruz’ demesinden kaynaklanıyor. Böyle olunca aynı işçi yıllarca bir hastanede neredeyse asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Mesai almıyor, bağlı olduğu şirket her yıl değiştiği için de kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamıyor.

YARGITAY NE DİYOR?
Taşeron işçiler 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi istihdam ediliyorlar. Ancak yasa tam olarak uygulanmadığı için işçiler, hak kaybına uğruyorlar.

Oysa Yargıtay kararlarında, bir işyerinde taşeron işçi çalıştırılabilmesi için ‘işletmenin ve işin gereği’ ile ‘teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler’ şartının birlikte bulunması gerektiğine  dikkat çekiyor.

Ayrıca bir işçinin aynı kamu kurumunda 1 yıldan uzun süre çalışması halinde, taşeron şirket değişmiş bile olsa, kıdem ve ihbar tazminatı alabileceğine hükmediyor. İşe iade davası açmaları halinde işe iadelerini istiyor. İşe iade edilmezler ise iade tazminatıyla birlikte, diğer haklarının da hesaplanmasını hükme bağlıyor.

Bu hakların ödenmesi sorumluluğunu ise işçinin bağlı olduğu taşeron işverene değil; onunla birlikte kamu kuruluşuna veriyor. Örneğin, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi, 6 Nisan 2012 tarihihli kararında “Dava konusu olayda asıl işveren sağlık bakanlığı ile alt işveren Gold Ltd. Şti. ilişkisinin muvazaalı olmadığı belirtilmesine rağmen davalı Bakanlık aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi, ayrıca işe başlatmamadan doğacak haklardan alt işveren ile birlikte asıl işveren Sağlık Bakanlığının birlikte müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken sadece iş güvencesi tazminatı yönünden davalı Bakanlığın birlikte sorumluluğuna karar verilmiş olması hatalıdır” diyor.

KAMU, SENDİKAL HAKKI ENGELLEYEMEZ
Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi 4 Haziran 2012 tarihli bir başka kararında ise, yine taşeron işçi çalıştırma şartlarının kamu için de geçerli olduğunun altını çiziyor. Kamunun bu şartların dışında tutulamayacağı vurgulandıktan sonra, “Muvazaaya dayanan bir ilişkide işçi, gerçek işverenin işçisi olmakla kıdem ve unvanının dışında bir kadro karşılığı çalışması ve diğer işçilerle aynı ücreti talep edememesi, 4857 sayılı Kanun'un 5. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Yine şartların oluşmasına rağmen işçinin yararlanamaması, Anayasal temeli olan sendikal hakları engelleyen bir durumdur” diyor.

BOMBA PATLIYOR, MUVAZAALI İŞLEM
Yargıtay, 22. Hukuk Dairesinin bu kararlarından önce 9. Hukuk Dairesinin 2007, 2008, 2011 yıllarına ilişkin kararları dikkat çekiyor.

Kamu kurumlarının, taşeron işçilerin hak ve alacaklarından , toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden taşeron işverenle birlikte sorumlu olduğunun altı çiziliyor, çok önemli bir uyarı yapılıyor:

“Asıl işverenin (örneğin kamu hastanesi) işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.”

Bu uyarıya dikkat etmez ise; “Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez" deniyor.

Muvazaalı işlem olduğu anlaşılırsa, alt işverenin işçilerinin o işyerinde çalışmaya başladıkları tarihten itibaren asıl işverenin yani Sağlık Bakanlığı’nın işçisi olarak sayılacağı ve haklarının buna göre hesaplanacağı hüküm altına alınmış oluyor.

ÇALIŞACAK İŞÇİYE KARIŞAMAZSIN!
Yargıtay, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, alt işverenin üstlendiği işi, sözleşme koşulları doğrultusunda ama kendi adına ve bağımsız bir biçimde yürüteceğini vurguluyor. Bir başka ifadeyle de “Yönetim hakkı tamamen kendi yetkisindedir. Asıl işverenin sadece denetim yetkisi vardır. Alt işveren çalıştıracağı işçileri kendisi işe alır, kendi adına iş sözleşmesi yapar; gerekli talimatları verir; işçilere ücretlerini kendisi öder; ücret bordrolarını düzenler; SSK primlerini yatırır ve işten çıkarmada da yetkili kendisidir” diyor.

BU İŞÇİ SENİN!
Ancak söz konusu davada Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane yönetimi ile temizlik hizmetini alan taşeron şirketler arasındaki ihale sözleşmelerinin, teknik şartnamelerin incelendiğinde, işçilerin işe alınmalarında ve işlerine son verilmesinde tek yetkilinin hastane idaresi olduğu, hastane idaresi tarafından kurulacak komisyonun bu görevi yapacağı, firmaların işçi alım ve çıkarılmasında kesinlikle tasarruf sahibi olamayacağının görüldüğü belirtiliyor.

“Keza çalışacakların çalışma koşullarının da Hastane yönetimince belirleneceği açıkça düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi, alt işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin üzerindeki yönetim hakkı tamamen asıl işveren tarafından kullanılmaktadır. Burada gerçek anlamda bir alt işveren-asıl işveren ilişkinden söz edilemez. Sözleşmeye göre, işçiler hastanenin yönetimi altında çalışırken, fesih kararını yine hastane vermektedir. Alt işveren kendi işçileri üzerinde yönetim hakkı kullanmamaktadır. Davacı işçi başlangıçtan itibaren davalı Sağlık Bakanlığı işçisidir. Temizlik işi verilen firmaların işverenlik sıfatı bulunmamaktadır. “

KİMSEYİ ALDATMAYIN!
Yargıtay, 2008 yılına ilişkin bir başka kararında da asıl işveren-alt işveren tanımından sonra yine ‘muvazaa’ konusuna atıfta bulunuyor. Üniversitede taşeron olarak çalışan bir işçinin açtığı dava üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,

“Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir” diyor.

BU SÖZLEŞME GEÇERSİZDİR!
Ardından da “4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. Maddesindeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde, asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacaktır. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi taşeronlar değiştiği halde, davalı üniversiteye ait işyerinde onun gözetimi altında asıl işlerde çalıştırıldığını iddia etmiştir. Davalı üniversite ile üniversite de iş alan dava dışı alt işverenler arasındaki ve davalının alt işveren uygulamasına konu işlerle ilgili davacının çalıştığı süreyi kapsayan sözleşmeler ile davacının görev tanımını belirleyen kişisel dosyası getirtilememiş, davacının iddiası üzerinde durulmamıştır. Belirtilen sözleşmeler ve işçinin kişisel dosyası ile getirtilmeli, işyerinde konudan anlayan bilirkişiler marifeti ile keşif yapılmalı, sözleşmeler yukarda belirtilen ilkeler kapsamında denetlenmeli, davacının görev yaptığı bölüm ve bu yerdeki yaptığı göreve göre asıl ya da sözleşmeye konu olmayan iş dışında çalıştırılıp çalıştırılmadığı açıklığa kavuşturulmalı, alt işveren uygulamasının yukarıdaki ilkelere göre yasaya uygun olup olmadığı belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ
Hem Başbakanın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in sık sık dile getirdiği taşeron işçiler sorunu, hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın hemen ardından bakanlık, taşeron işçilerle ilgili yasa taslağını sosyal tarafların görüşüne açmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre yeni taslak, öncelikle kamuda sıkıntı yaratan taşeron işçiler konusuna çözüm getirmeyi hedefliyor. Özellikle Yargıtay’ın işçiler lehine aldığı kararlardaki yasal dayanaklar değiştirilerek, taşeron işçilerin, mevcut işçilerle aynı muameleye tabi tutulması engellenecek. Böylece kamunun bu işçilerden ‘sorumlu olmalarının’ önüne geçilirken, bunların diğer işçilerle ‘aynı haklara’ sahip olmaları da önlenecek.

Ancak aynı zamanda hem kamu hem de özel sektörde çalışan taşeron işçilerin, çalışma süreleri, yıllık ve haftalık izin günleri, kıdem ve ihbar tazminatları gibi konularda ‘iyileştirici’ hükümler getirilecek. Taşeron işçilerin 1 yıl dolmadan, giriş-çıkış yapılarak kıdem tazminatı alamamaları engellenecek. Ayrıca günlük çalışma süreleri 8 saati, haftalık çalışma süreleri ise 45 saati geçemeyecek. Bu süre için de fazla mesai ödenmesi gerekecek.

Hükümetin, taşeron işçilik taslağını kıdem tazminatını değiştiren taslakla birlikte çıkarmak istediği biliniyor. Ancak 2013 yılındaki yerel seçimler, ardından Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler nedeniyle çalışanları karşısına almak istemediği için kıdem tazminatı konusunun askıdan inmemesi bekleniyor.

“SARI KÖPEK SÖZLEŞMELERİ HORTLADI”
Yıllardır kamu ve özel sektörde çalışan taşeron işçilerle ilgili onlarca davaya bakan ve bu konuda yayınlanmış tebliğleri bulunan Avukat Murat Özveri, Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararın hukuk açısından ‘yüz ağartıcı’ olduğunu vurguladı. Taşeron işçilerle ilgili yasaların sadece özel sektörü değil, kamuyu da bağladığının Yargıtay kararlarıyla da ‘içtihat’ haline geldiğini belirten Özveri, buna rağmen kamu kurumlarının yaptıkları uygulamaların hem 4867 sayılı Kanuna hem de ILO’nun 94 Sayılı Sözleşmesine aykırı olduğunu söyledi.

94 Sayılı Sözleşmenin, bir işyerinde çalıştırılacak taşeron işçilerine verilecek hakların, o işyerindeki kadrolu veya toplu sözleşmeli işçilerin asgari şartlarını taşıması gerektiği şartını içerdiğini anlattı. Türkiye’nin 12 sene önce bu sözleşmeyi kabul ettiğini anımsattı.

Özveri tüm bu düzenlemelere karşın özellikle üniversite ve devlet hastaneleri başta olmak üzere kamuda, “Bir taşeron işçinin sendikaya üye olması halinde iş sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılır” hükmünü içeren sözleşmeler yapıldığına dikkat çekti. Bu şartın, Türk Ceza Kanunu’nun 117 ve 118. Maddelerine aykırı olduğunu anımsatan Özveri, “Bu sendikal özgürlüğü ihlal suçudur. Amerika’da bu sözleşmelere ‘Sarı Köpek Sözleşmeleri’ deniyordu. Ancak 1936 yılında çıkarılan yasalarla bu sözleşmeler yasaklanmıştı. ILO bu tür sözleşmelerin tamamını geçersiz sayıyor. Ama Türkiye’de kamuda bu sözleşmeler yeniden hortladı” dedi.

Kaynak: Hürriyet

Okuyucu Yorumları82 yorum
 • 1 Oy
  Emek sömürüsüne sonnnn.
 • 1 Oy
  taşeron işçilerin, mevcut işçilerle aynı muameleye tabi tutulması engellenecek. Böylece diğer işçilerle ‘aynı haklara’ sahip olmaları da önlenecekmiş. Lan birisi de çıkıp ta bizi adam yerine koysa dişimi kıracam. Yeter ya kölemiyiz biz de insanız.
 • 3 Oy
  abiler be şöforüm ya benim 2 tane yavrum var ellerinizden öper bana yolda bişey olsa yavrularıma kimbakar ya verin artık şu güvenceyi ya kardeşim
 • 1 Oy
  HASTANELERDE BİRLİK ADI ALTINDA TAMAMEN BİR SOYGUN BAŞLAMIŞ DURUMDA. YÖNETİCİ ALT LİMİT 15 BİN İLE 35 BİN TL.ARASI MAAŞ ALACAK ASGARİ ÜCRET 774 TL. OLACAK.BU NASIL ANLAMADIM .TAMAMEN TİCARİ BİR ZİHNİYETLE DAHA FAZLA NASIL GELİR ELDE EDERİM DİYE ÇALIŞANLARA AİT GİYİNME VE OTURMA ODALARI BİLE POLİKLİNİKLERE EVRİLİYOR VE ALIŞANLARA PSİKOLOJİK BASKI YAPILIYOR.BU BÖYLE DEVAM EDERSE DEVLET KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞECEKTİR .BİRİLERİ FAZLA PARA ALACAK DİYE PERFORMANS DENEN BİŞEY İCAT EDİLDİ .HASTALARA GEREKMEDİĞİ HALDE HERTÜRLÜ TAHLİL VB.GİBİ BİR SÜRÜ GEREKSİZ GELİR GETİRİCİ HİZMETLER ATILIYOR.
 • 3 Oy
  BU KANAYAN YARADA SONUCA ULAŞACAK , TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARINA ÇARE OLACAK, ONLARIN TÜM MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK , EZİLMELERİNİ , HOR GÖRÜLMELERİNİ , DIŞLANMALARINI , EN ÖNEMLİSİ EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMALARINI SAĞLAYACAK OLAN KİMSE BUNUN KARŞILIĞINI SANDIKTA GÖRECEKTİR. TAŞERON İŞÇİLERİN KARŞISINDA TAŞERONLARLAN HAREKET EDENLER İSE BUNUN VEBALİ İLE KALACAKLARDIR.
 • 3 Oy
  üniversitede taşeron firma adı altında çalışıyorum sosyal hak yok hakaret cok adalet yok ücret az her taşeronun ortak sorunu bu ama birlik yok hep beraber el ele verirsek haklarımızı alırız arkadaşlar.yoksa bu hükümetten de bize hayır yok
 • 3 Oy
  ben ist il sağlık müdürlüğünde tasaron fırma altında calışan bir bayanım hıç bir sosyal hakkım olmadığı gibi calıştığım kurumda bırde doktor hemşire ve hatta veri giriş personelinin kaprisini cekıyor kendilerının yıyıp içtiklerı bulaşıkları yıkamak zorunda bırakılıyorum ve kıme ne şekilde baş vuracagımı bilmedeğim gibi bu konuyla alakalı temizlik personellerı ve gorevlerı hakkında yasal bır yazıyıda bulamıyorum umarım ki bu yazımı okuyan ve bana yon verecek biri olur ümitle beklıyorum
 • 0 Oy
  mesut ile sözleşme yapan sendikalar taşoron işçiligin dogmasına neden oldu bu kadar basit -
 • 0 Oy
  TAM 2 YILDIR MAHKEMELİYİM DAHA YENİ DOSYAYI YARGIYA GÖNDERDİLER BİR 2 YILDAHA ÖĞLE BEKLERİM SONUZ ALLAH BİLİR NE OLCAK TAM 10 YIL CALIŞTIM TAŞARONDA HEMDE 360 360 TAM TAM AMA 10 TANADE TAŞARON DEĞİŞTİ
 • 0 Oy
  taşeron işçi kadroludan daha çok çalışıp 3/1 maaş alıyor, nasıl adalet?
 • 0 Oy
  KAMU DEĞİL HÜKÜMET KORKSUN KADRO VERİSE SEÇİMLERE KADAR OY PATLAMASI YAŞAR, VERMEZSE ŞUNU BİLSİNLER Kİ HER 60 BİN OY BİR MİLLET VEKİLİ EDİYOR BİZİM KAFAMIZ ÇALIŞIYOR BİZ CAHİL DEĞİLİZ... 1 MİLYON TAŞERON İŞÇİ AİLELERİYLE 4 MİLYON EDER 4 MİLYON OYDA 50 MİLLET VEKİLİ EDER BİLMEM ANLATABİLDİKMİ YETERİNCE !!! KDRO GELİRSE TAŞERON İŞÇİLER SAYESİNDE 50 MİLLET VEKİLİNİZ OLUR, YOK VERMEZSENİZ 25 ER OLARAK CHP VE MHP YE PAYLAŞTIRIRZ BU VEKİLLERİ ...
 • 0 Oy
  KAMU DEĞİL HÜKÜMET KORKSUN KADRO VERİSE SEÇİMLERE KADAR OY PATLAMASI YAŞAR, VERMEZSE ŞUNU BİLSİNLER Kİ HER 60 BİN OY BİR MİLLET VEKİLİ EDİYOR BİZİM KAFAMIZ ÇALIŞIYOR BİZ CAHİL DEĞİLİZ... 1 MİLYON TAŞERON İŞÇİ AİLELERİYLE 4 MİLYON EDER 4 MİLYON OYDA 50 MİLLET VEKİLİ EDER BİLMEM ANLATABİLDİKMİ YETERİNCE !!! KDRO GELİRSE TAŞERON İŞÇİLER SAYESİNDE 50 MİLLET VEKİLİNİZ OLUR, YOK VERMEZSENİZ 25 ER OLARAK CHP VE MHP YE PAYLAŞTIRIRZ BU VEKİLLERİ ...
 • 0 Oy
  KAMU DEĞİL HÜKÜMET KORKSUN KADRO VERİSE SEÇİMLERE KADAR OY PATLAMASI YAŞAR, VERMEZSE ŞUNU BİLSİNLER Kİ HER 60 BİN OY BİR MİLLET VEKİLİ EDİYOR BİZİM KAFAMIZ ÇALIŞIYOR BİZ CAHİL DEĞİLİZ... 1 MİLYON TAŞERON İŞÇİ AİLELERİYLE 4 MİLYON EDER 4 MİLYON OYDA 50 MİLLET VEKİLİ EDER BİLMEM ANLATABİLDİKMİ YETERİNCE !!! KDRO GELİRSE TAŞERON İŞÇİLER SAYESİNDE 50 MİLLET VEKİLİNİZ OLUR, YOK VERMEZSENİZ 25 ER OLARAK CHP VE MHP YE PAYLAŞTIRIRZ BU VEKİLLERİ ...
 • 0 Oy
  KAMU TAŞARONLUĞU DEVLET ELİYLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ŞİRKETLERİNE KAYNAK AKTARARAK VE BU KAYNAGA KAMU KURUM VE YÖNETİCİLERİNİ ORTAK YAPARAK DEVLETİN PARASINI (dolayısıyla hepimizin) PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR. DÜŞÜNSENİZE KAMUDA BİR TAŞERON İŞÇİSİ ASĞARİ ÜCRET ALIRKEN AYNI İŞÇİ KAMUYA ÇOK DAHA FAZLAYA MAL OLMAKTADIR.ARADAKİ FARK ŞİRKET PATRONLARININ CEBİNE KALMAKTADIR
 • 0 Oy
  boşuna yırtınmayın akp ye oy vermeyeceğiz bitireceğiz diye artık hiç kimse oy vermesede bir tuşa basıp halledilecek o iş. inanmak istemeyen bir dahaki seçimleri beklesin...
 • 0 Oy
  ismini vermiyimiyicem şimdi bir hastane düşünün 3000 kişi 657 ve 4b ile sözleşmeli personeli var şimdi bu hastanenin bu kadar personeline rağmen 1000-1500 kadarda temizlik sterilizasyon ve bilgisayar veri işi personeli için ihtiyacı var devlet kadro vermiyor KİK diye bir kurum hadi hizmet alımıyla bu işi yaptır sana bu kadar da bütçe diyor sosyal hak işçilik mevzuatlarından bir haber eğitimsiz ilgisiz 657 çalışanı bu ihaleleleri düzenliyor günü kurtaran çağ dışı uygulamalarla ve taşeron firmalarıyla al takke ver küllah ilişkilerine giriyor 657 8 saat çalışıyor pardon yatıyor garban işci 12 saa
 • 0 Oy
  devlet asgari ücreti tespit ederken siz sanıyorsunuz ki patronları kayırıyor yoo asıl kendini kayırıyor 1,5milyon taşeron işçisini bu kadar ucuza başka türlü nasıl çalıştırabilirsiniz tabiki asgari ücreti düşük tutarak 1,5milyon insanın haklarının gaspına göz yumarak.Sıfır karla ihaele alan firmalar babalarının hayrınamı yapıyorlar bu işleri onlarda çalışanın vegisinden sigortasından AGİ sinden GEç yatırılan maaşlarından elde edilen faiz gelirleriyle ödenmeyen kıdem tazminatlarıyla 500 işçilik ihalede 450 çalıştırıp 500 kişi çalıştırmış gibi gösterek vs.vs.vs. önce devlet yummayacak gözlerini
 • 0 Oy
  aslında iyi fikir taşeron bir başbakanımız olsa iyi olmazmıydı işimize yaramadığında işten atardık.
 • 0 Oy
  ergun972@mynet.com.tr
 • 0 Oy
  Yazık ya pegamberimizin kaldırdığı kölelik sistemini geri gedirdiler.Bursada bir taşeron işiçisi dere kenarında çocuklarına incir toplarken düşüp öldü.Bu adamlar çocuklarına incir almıyo.650 tl le nasıl ev geçindirsinler.Doğalgaza,elektiriğe,benzine ,peynire,zam Allah aşkına bu insanlar nasıl geçinecek.Elinizi vicdanınıza koyun.Peşmergeye baktık suriyeliye bakıyoruz yazıklar olsun kendi vatandaşımıza bakamıyoruz.Yemin ediyorum pkk lı dağdan insin devlet bunlarada bakar.Ama bu işçicilere bakmaz.Çünkü taşeron patronları hepsi ferrariyle geziyor.Çünkü onlar ya bakan yakını yada milletvekili yakı
 • 0 Oy
  ayrıca bu taşeron işçilerini babalarının özel uşağı gibi kullanan kendi özel işlerine koşturan idarecilerde var malesef çok kötü bir görüntü.
 • 0 Oy
  yapılacak olan iş bir şekilde yapılacak. devlet 3. şahıslara para yediriyor ihale bedeline %18 kdv ve % 20-25 oranında kar payı veriyor her ihalede . işçiler senede 10 ay çalıştırılıyor. izin hakkı yok fazla mesai ücreti yok köle gibi kullanıyorlar. taşerona verilecek kdv kar payı çalışanlara verilse idareler işçilerin bodrosunu sigortasını yatırsa senede 11 ay çalışıp bir ay ücretli izin yaptırsa 3. kişilere para yedirmese vatandaşının cebine 3 kuruş fazla koysa çalışan daha istekli daha şevkle çalışır.
 • 0 Oy
  yav arkadaş taşerona verecegin parayı işcine dagıt hem işcin daha verimli calışsın dışarda calışmaya gerek duymasın hemde kafası rahat olsun..arada neden 1 adam hic bir şey yapmadan pastanın büyük kısmını alıyor ??? calışan işci parayı alan taşeron böle sacmalıkmı olur...hem kurum daha az maliyetle calıştırır hemde işci daha cok maaş alır..yok böle bir sacmalık ....
 • 0 Oy
  Meb te ücretli öğretmenler çalıştırılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri çalışan bu personelin sigorta işlemlerini bodrosunu vb. her türlü iş ve işlemini gerçekleştiriyor. Lakin hizmet alımına gelince taşerona para yedirmeye çok meraklı. 3-5 hizmetlinin işlemlerini yapamayacaksa idareler bıraksınlar idareciliği. Taşeronun yiyeceği parayı vatandaş yesin senede 10 ay yerine 12 çalışsın izinini yapsın. Vatandaşın işçinin üreticinin değerini bilin. Duygular karşılıklı değer verdiğin kadar değer görürsün.
 • 0 Oy
  negüzelde yazmışlar baksanıza ya arkadaş bunun anlamı minareyi çalan kılıfını hazırlar deilmi ? siz 10 küsur TL maaş alıp hiç adam gibi bir iş yapmayacakmısınız ? Edinilen bilgiye göre yeni taslak, öncelikle kamuda sıkıntı yaratan taşeron işçiler konusuna çözüm getirmeyi hedefliyor. Özellikle Yargıtay’ın işçiler lehine aldığı kararlardaki yasal dayanaklar değiştirilerek, taşeron işçilerin, mevcut işçilerle aynı muameleye tabi tutulması engellenecek. Böylece kamunun bu işçilerden ‘sorumlu olmalarının’ önüne geçilirken, bunların diğer işçilerle ‘aynı haklara’ sahip olmaları da önlenecek.
 • 0 Oy
  Arkadaşlar ben de kamuda çalışıyorum taşören olarak. benim için parası pulu önemli değil beni çıkartamayacakları kadrolu bir işim olsun yeter. yaşım 30 u geçti şuan da bile sağlık problemlerim var. beni 45 yaşında sonra kim nerede çalıştırır veya ben nasıl çalışırım.....
 • 0 Oy
  taseron ıscı alıyorlar hep adamlarını alıyorlar emınım bu yargıtay kararına sevınmıslerdır kendı adamları ozluk haklarına kavusacaklar benım garıbanımda kpss den 90 92 alacakta atanacakda memur olacakta neyse...
 • 0 Oy
  yandaşlarına verin ihaleleri onlarda garibanları asgari ücrete çalıştırsın..
 • 0 Oy
  kamu hastanesinde taşeron işcisi olarak yoğun bakımda hasta bakıcısı olarak çalışıyorum hiç bir soyal hakım yok aldığım maaş 844 tl olup bunun içinden 90tl belediyeye yolparasıveriyorum hastaneler şehir dışında meçmuren bumaaşla 5 öğrenci okuyor ve9 nufus geçinmeye çapalıyorum tabi buna geçinmek denirse nezaman taşeron sistemikalkacak veyahut düzenleme olacak taşeron işcileri büyük umutla bekliyor aksi olursaişciler küsecek yetkililere hoşca kalın sayın bakanım
 • 0 Oy
  aynısını pendik belediyeside yapıyor. Mesela güvenlikler her yıl güya şirket değişiyo ama şirket sahibi o belediyeye çalışan ve o partiyle gelir paylaşımı yapan hep aynı adam. Kul hakkı yerler islamdan bahsederler. Allah korkusu olmayan zübükler.
 • 0 Oy
  Nerede bu devlet büyükleri bu kadar sıkıntı çeken taşeron işçilerin sesini duymuyor mu? Kısacası TAŞERON İŞÇİ = KÖLE demektir. Çünkü ne zaman kapının önüne konacağın veya hangi haklarının verilmeyeceğini bilmiyorsun. Ey devlet büyükleri bu konuya bir el atın artık.
 • 0 Oy
  istihdam azaltacam diye en cok memur alımı bu donemde oldu. zamlar daha da kabaracak haeriniz olsun yoksa bu kadar adamın parası nerden cıkacak? devletin kasası boş. en son trt kaldı satılmadık, o da gidiyor elden. ha birde birkaç 2b arazisi daha var. sonra? ver zamı ver zamı verzamı allahhmıımmmmm.
 • 0 Oy
  MADEM TÜM HAKLARDAN TAŞERON İŞÇİLERİ YARARLANACAK TAŞERONA NE GEREK VAR, KAMU KENDİ İHTİYACINI ELEMAN ALARAK GİDERSİN.
 • 0 Oy
  husel15 senin yaptığın bu yorumdan ben şunu anlıyorum. kadrolular artist ve terbeiyesiz... saçmalıyosun bence... ne dediğini bilmiosun.. ya da düşündüklerini ifade etmekte skıntıların var..
 • 0 Oy
  Bende belediyede yaklaşık on yıldır çalışıyorum aldığım asgari ücret nolacak bu durum hani kadro geliyordu noldu tam on yıl geçti aradan .
 • 0 Oy
  akp zaten taşeron bir fabrika gibi!!!makarnacısı,kömürcüsü,erzakçısı hepsi onlardan....milleti alıştırdı tayib makarnaya şimdi sefasını sürüyor....
 • 0 Oy
  AKP'nin varlık nedeni bu düzeni oturtmak zaten.Haberde yazdığı gibi yakında kanunu değiştirir,Yargıtay'ın da kulağını çekerler.Uluslararası sözleşmelere aykırı olarak bu uygulamayı sürdürürler. İşin daha da kötüsü;bu uygulama sonucu,bu kurumların pek fazla karı da olmuyor.İşçiler açlık sınırının çok altında,kayıtsız kuralsız çalıştırılırken,hizmet alan kurumların cebinden çıkan para,işçiye ödenenin iki katı oluyor.Aradaki vatandaşlar da hayrına yapmıyor bu işi.Yani, kurumlar,kendi personeline vereceği parayı taşerona veriyor. İşin garibi o işçiler de ısrarla gidip AKP'ye oy veriyor.
 • 0 Oy
  Amaç taşeron şirketlere para kazandırmak.Örneğin Mersin Yenişehir Belediyesi temizlik işini hiç taşerona bulaşmadan kadrolu işçileriyle yürütüyor.İşçiler memnun belediye memnun.Kaldrısınlar taşeron sistemini şirketlere verdikleri karı işçilere dağıtsınlar sorun böylece çözülür.Sağlık iş kolunda Devsağlıkiş yıllardır bunun mücadelesini veriyor.
 • 1 Oy
  yasal olan ne varsa yasal çerçevede her şey mübahtır.t.c. devletinde yaşıyosunuz.yani demokratik hukuk laik .... vesaire vesaire işine gelmeyen çalışmaz mütait olur vekil olur bi şeyler olur hem çalışıp hem mik mik yapmanın alemi yok...
 • 4 Oy
  sarı köpek tayyip mi oluyor ki?
 • 12 Oy
  valla öyle taşören işçileri var ki aynı kadroluymuş gibi artisliğinide yapıyor saygısızlık yapıyor terbiyeslik yapıyor bizim burda yarısından fazlası boş oturuyo
 • 0 Oy
  sen kadrolu oldun diye o adamdan üstülüğünmüvar.
 • 0 Oy
  husel arkadaş 4 000 lira alıp hiç bir iş yapmayan amip mi desem asalak mı desem ne desem ! varsın taşören arkadaş 6-700 altı yedi yüz lira alsın yatsın ukalalıkta yapsın.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın