Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2019/11
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SORUMLULUK BEYANI
  

 

a)   30.09.2019 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 11.11.2019 tarih ve 2019/11 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, bağımsız  incelemeden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

 

b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem özet konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe          aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal              tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde                        yansıttığını; ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli                riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

  

     beyan ederiz.

                                                                            

  

Metin Zavaro                                        Tülin Karabük                              

  

Denetim Komitesi Başkanı                   Denetim Komitesi Üyesi

  

                                                                    

Timur Gökmeral                                Evren Kılınçpınar                    Ali İhsan Barut                                                  

  

Finans Başkan Yardımcısı                Mali İşler Müdürü                    Muhasebe Müdürü

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.