Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
22.01.2020
Genel Kurul Tarihi
21.02.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.02.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
MERSİN
İlçe
AKDENİZ
Adres
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
3 - Şirketimiz'in 30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.700.000-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2000-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Sermaye azaltım raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT

ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21.02.2020 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2020 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün

10.02.2020 tarih ve 18566238-431.03-E-00052170612 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali Haluk BAKIRDÖVEN gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.01.2020 tarih ve 10004 sayılı nüshası ile Mersin İmece Gazetesi'nin 29.01.2020 tarihli nüshasının 7 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.


Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 10.475.388,857.-TL'lik kısmının tamamının vekaleten olmak üzere toplam 10.475.388,857 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen Dilan AKYÜZ de toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan rapor okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketimiz'in 30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.700.000-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak;

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2020 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1903 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052472544 sayılı izin yazısı uyarınca;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak aynen tadiline katılanların oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı işbu tutanak ekinde yer almaktadır. Anılan maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir:

MADDE 6

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve 5588 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 43.920.000.- (Kırküçmilyondokuzyüzyirmibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- (bir) TL itibari değerde 43.920.000 (Kırküçmilyondokuzyüzyirmibin) adet paya ayrılmıştır, bu payların 1.092.307 adedi (A) grubu nama yazılı, 42.827.693 adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Daha önce 20.540.000.- (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 17.700.000.- (Onyedimilyonyediyüzbin) TL ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 2.840.000.- (İkimilyonsekizyüzkırkbin) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 41.080.000.- (Kırkbirmilyonseksenbin) TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 43.920.000.- (Kırküçmilyondokuzyüzyirmibin) TL'ye çıkartılmıştır

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkartılmış sermayeyi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde ve/veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir ve/veya kamuya duyurulur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi. Şirket yönetim kurulu Coşkun KILIÇ söz aldı, "Şirketin sermayesi daha sağlıklı bir hale getirildi, Şirket'in geleceğe yönelik projeksiyonu bakımından da bu genel kurul konusu işlemin faydalı olacağı kanaatindeyiz, herkese katılımı için teşekkür eder, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. Başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının saat 14.30'da sona erdiği bildirildi. İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19/12/2019 tarih ve 24 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla alınan eşanlı sermaye azaltım ve artırım kararı Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup,müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılamızla

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.