Özet Bilgi
2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
02.03.2020
Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
SARAYKÖY
Adres
CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması
7 - 2019 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MENDERES TEKSTİL GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
MENDERES TEKSTİL 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firmasını temsilen Sayın İzzet YILDIRIM Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Konsolide Finansal Tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 13.364.984.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 24.952.252,44 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2020 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 31.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 29.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 27.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2020 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarih 2020/06 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- 2019 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal yardım amacıyla toplam 2.846.677 TL bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Genel Kurul tarafından 2019 yılı için yapılacak bağışlar için 2.500.000 TL üst sınır belirlendiği ancak bu sınırın kamu yararı gözetilerek 346.677 TL aşıldığı bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı. Söz konusu aşım hususu Genel Kurulun onayını sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 12- 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 TL Red ve 134.444.999,715 TL Kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile Kabul edildi.

Madde 13- 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14- Dilek ve temenniler maddesinde pay sahiplerimizden Sayın Nail Kıyak ve Sayın Yunus Kaya Bey'in dilek ve temennileri okundu. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:20'de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
HAZİRUN CETVELİ 26 03 2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
TOPLANTI TUTANAĞI 26 03 2020.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2020 Perşembe Günü saat 09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleşmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.