[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
26/03/2020
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
oda_Date|
Tarih
26/03/2020
oda_Time|
Saati
10:30
oda_Address|
Adresi
Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2.Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3.2019 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2019 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş._Ernst_Young Global Limited'in üye şirketi_ tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4.Kar Dağıtım Politikasının onaylanması. 5.Denizbank A.Ş.nin 2019 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması. 6.İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması. 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 8.Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisinin atanması. 9.İçerisinde Bağış Politikasının da yer aldığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasının onaylanması. 10.2019 yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 11.Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin onaylanması. 12.5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanununun Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 13.Dilekler ve Toplantının kapatılması.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.2019 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2019 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member firm of Ernst _Young Global Limited tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına, 2.Bankamızın Borsa kotundan çıkmış olması sebebiyle Banka esas sözleşmesine uygun olarak yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına, 3.Denizbank A.Şnin 2019 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.336.112.569,59 TLden Türk Ticaret Kanununun 519-1inci maddesi uyarınca %5 oranında 66.805.628,48 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 1.269.306.941,11 TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 4.1 Ağustos 2019 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Dzhangir DZHANGIROV, Pavel BARCHUGOV, Alexander MOROZOV ve Alexander TITOVun ve 14 Şubat 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Timur KOZINTSEVin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, 6.Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No 1 Maslak no1 Plaza 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 304099 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası 2910010976, Mersis Numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş._DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi_nin 2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu_Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, 7.Bankamızın Borsa kotundan çıkmış olması sebebiyle yeniden düzenlenen içerisinde Bağış Politikasının da yer aldığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasının onaylanmasına, 8.Bankamızın Borsa kotundan çıkmış olması sebebiyle yeniden düzenlenen Denizbank Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca 2019 yılı içerisinde yapılan bağışların toplamının 468.618 TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ile Kar Dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.