Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
24.02.2020
Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu / Konya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.
5 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Esas Sözleşmenin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi.
13 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
14 - 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
18 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Konya Cimento A.S. 2019 Genel Kurul Davet Gundem Vek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-Kar Dağıtımı Hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2019 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle, Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy SIDOS, Jacques MERCERON-VICAT, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN, Aydın ESEN (Bağımsız Üye) ve Hüseyin ÇEVİK (Bağımsız Üye) seçilmiştir.

Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı, onaylanan kar dağıtım tablosu ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.03.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Konya Cimento AS 2019 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Konya Cimento AS 2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin, 26.03.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararları ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları, 26.03.2020 tarihinde Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 09.04.2020 tarih 10055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.