FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2020/11
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

KARAR TARİHİ: 29.04.2020

  

KARAR SAYISI: 2020/11

  

 

  

             SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

31.03.2020 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğinin ikinci bölümünün 9. Maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu'muzun 29.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararıyla onaylanmış finansal tablolar ve bu tablolara ilişkin dipnotları ile aynı döneme ait faaliyet raporu ekte gönderilmektedir.

  

 

  

İlişikte sunduğumuz 01.01.2020 / 31.03.2020 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlarımız tarafımızdan incelenmiş olup;

  

 

  

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansı ile şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunarız.

  

Saygılarımızla,

  

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  

 

  

 

  

Mehmet Kahya                                                             Mehmet Tanju Ula

  

Denetim Komitesi Üyesi                                               Denetim Komitesi Başkanı

  

Finansal Raporlamadan Sorumlu                                   Finansal Raporlamadan Sorumlu

  

Yönetim Kurulu Üyesi                                                  Yönetim Kurulu Üyesi 

  

 

  

                                                

  

                                   

  

 

  

                                                   

  

Reşat Oruç                                                                   Ahmed Cevdet Alemdar

  

Finans Genel Müdür Yardımcısı                        Genel Müdür