Özet Bilgi
7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SISE
Düzeltme Nedeni
7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi
28.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029
1. Taksit
0,0942433
9,42433
15
0,0801068
8,01068
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029
2. Taksit
0,0390900
3,909
15
0,0332265
3,32265
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029
TOPLAM
0,1333333
13,33333
15
0,1133333
11,33333
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7
1. Taksit
0,0942433
9,42433
15
0,0801068
8,01068
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7
2. Taksit
0,0390900
3,909
15
0,0332265
3,32265
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7
TOPLAM
0,1333333
13,33333
15
0,1133333
11,33333
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
29.05.2020
29.05.2020
02.06.2020
01.06.2020
2. Taksit
01.10.2020
01.10.2020
05.10.2020
02.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029
0
0
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7
0
0
Ek Açıklamalar

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici 13. Madde, sermaye şirketlerinde kar dağıtımına ilişkin sınırlamalar getirmiştir. 17.05.2020 tarih 31130 Sayılı Resmi Gazete'de konu ile alakalı yayınlanan Tebliğ'de ise Geçici 13. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre şirketler 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine (%25) kadarını kâr payı olarak dağıtılabilecek ve geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bu düzenlemelere bağlı olarak 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nca onaylanmış dağıtılacak 142.193.421 Türk Lirası tutarındaki kar dağıtımının aşağıdaki şekilde iki taksit halinde ödenmesine;

- 100.505.852 Türk Lirası temettünün içinden 70.682.491 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması ve stopaja tabi pay sahiplerimize nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesine, 23.858.689 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 5.964.672 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılmasına, dağıtılacak toplam 100.505.852 Türk Lirası tutarın yasal kayıtlarda bulunan Net Dağıtılabilir Dönem Karından karşılanmasına ve nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak Olağan Genel Kurul'da belirlendiği şekilde gerçekleşmesine,

- Geriye kalan 41.687.569 Türk Lirası toplam temettüden, 29.317.509 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesine, 9.896.048 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 2.474.012 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılmasına, dağıtılacak toplam 41.687.569 Türk Lirası tutarın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve dağıtım tarihinin 01 Ekim 2020 olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kardagıtım-2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
750.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
139.351.378
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Esas Sözleşmenin 29. maddesinin c bendine göre ortaklara I.temettü dağıtıldıktan sonra kalanın %10'un %80'i kurucu intifa senedi sahiplerine %20'si B grubu paylara dağıtılır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
422.163.000
108.210.675
4. Vergiler ( - )
82.305.000
-2.415.042
5. Net Dönem Kârı
527.224.000
105.795.633
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-5.289.782
-5.289.782
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
521.934.218
100.505.852
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
521.934.218
100.505.852
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.332.681
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
527.266.899
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
100.000.000
0
* Nakit
100.000.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
8.438.684
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
33.754.737
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.469.342
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
369.271.455
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
41.687.569
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
B Grubu
1.415.091,98
0
0,27
0,11333
11,33333
A Grubu
83.584.908,02
0
16,01
0,11333
11,33333
TOPLAM
85.000.000
0
16,29
0,11333
11,33333
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Ortaklığın net dönem karı (422.163.000 + 82.305.000 =) 504.468.000 Türk Lirası olup, (22.756.000) Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (504.468.000 + 22.756.000 =) 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı % 19,16'ya isabet etmektedir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.