Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
16.06.2020
Genel Kurul Tarihi
14.07.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
GEBZE
Adres
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5 - 2019 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulunun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2020 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2019 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Logo Yazılım AGM information document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Logo Yazılım OGK davet ilan metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.06.2020 tarihli toplantısında;
Şirketimizin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 Mali Dönemini Kapsayan 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

Şirketimizin, 14 Temmuz 2020 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ve davet metni ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.