Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
15.05.2020
Genel Kurul Tarihi
18.06.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAĞCILAR
Adres
Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019 OGK Davet_2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019-_2_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2019 OGK Toplantı Tutanağı 2.pdf - Tutanak
EK: 2
2019 OGK Hazirun Listesi 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.