Özet Bilgi
68. Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
20.05.2020
Genel Kurul Tarihi
25.06.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Söğüt Maden Sahası ile ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi Genel Kurulca onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve Şirketimiz'in yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

- 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları tespit edilmiştir.

- 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2019 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
68. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy / İstanbul adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve alınan kararları içeren 68. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı duyuru ekimizde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.