Özet Bilgi
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
29.06.2020
Genel Kurul Tarihi
23.07.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ 61/A ÇANKAYA(ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun okunması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı için üst sınırın belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2019 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması
10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket müdürleri seçilmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar İle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
16 - Dilek ve öneriler,
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2 ERSU İLAN METNİ - Kopya (2).pdf - İlan Metni
EK: 2
3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23/07/2020 Perşembe günü, Saat :14:00'da, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara adresinde bulunan şirket merkezimizde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Genel Kurulun Toplantıya çağrılmasına,

2- 23/07/2020 tarihinde yapılacak olan, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin şirketin internet sitesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP ta ilanına,

3- Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunularak toplantıda hükümet komiseri bulundurulmasının istenmesine

Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.