Özet Bilgi
Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.09.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029
Peşin
0,8300000
83
0
0,8300000
83
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037
Peşin
0,8300000
83
15
0,7055000
70,55
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011
Peşin
0,8300000
83
15
0,7055000
70,55
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
07.10.2020
09.10.2020
08.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037
0
0
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
254.370.782
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
176.483.681,2
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.212.450.000
277.129.187,18
4. Vergiler ( - )
-246.681.000
5. Net Dönem Kârı
965.769.000
277.129.187,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
965.769.000
277.129.187,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.062.529,14
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
969.831.529,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
19.840.921
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
211.127.749
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
66.400.000
0,31
0,83
83
B Grubu
42.424.867,87
0,17
0,7055
70,55
C Grubu
102.302.881,2
0,44
0,7055
70,55
TOPLAM
211.127.749,07
0,93
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu'muzun 03.03.2020 tarihli ve 11 sayılı, kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra toplam brüt 450.236.284,00-TL'nin ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması yönündeki önerisini takiben yürürlüğe giren 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. maddesinin ("TTK Geçici Madde 13") amir hükmüne istinaden, Şirketimizin 20.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında brüt 239.108.535,00-TL olarak dağıtılması ve 2019 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına karar verilmiş olup, söz konusu kar dağıtımı 28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,

6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL tutarın 07.10.2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul'ca onaylanması durumunda, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,83 TL brüt (0,83TL net), diğer hissedarlara ise 0,83 TL brüt (0,7055 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.