Özet Bilgi
Şirketimizin 2018 ve 2019 yılı faaliyuetleri ile ilgili olağan genel kurul toplantısı 09.10.2020 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
10.09.2020
Genel Kurul Tarihi
09.10.2020
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.10.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 ve 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2018 ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması
4 - 2018 ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 ve 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 ve 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018-2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018-2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018-2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Yeşilyapı 2018-2019 Olağan GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Yeşil Yapı 2018-2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

09 Ekim 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Ticaret Odası : İstanbul

Sicil No : 166863

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 ve 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 09.10.2020 Cuma günü saat 15.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2018 ve 2019 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları, Kar Dağıtımına ilişkin teklifler ile Faaliyet Raporları ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporları ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.