[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020 - 18.09.20220
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/09/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
.
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü tıbbi malzeme hastanede ameliyathanede ve yoğun bakımda olmak üzere tıbbı solunum cihazı, yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakım ventilatör cihazı, hasta başı monitörü, transport ventilatörü ve her türlü solunum cihazı imalatı, kurulumu, alım satımı, dağıtımı ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ana sözleşmesinde yazan diğer hususlar ile iştigal etmek
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
.
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
.
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin Şirketimize tahsisli olarak yapacağı sermaye artırımı ile sermayesi 1.000.000 TL dan 2.000.000 TL na çıkartılacak ve Şirketimiz de bu suretle Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş. de 1.000.000 TL nominal değerli pay sahibi olacaktır.
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
.
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
.
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.009 %
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.006 %
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/09/2020
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Defter Değeri
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önceden görüşmelerine başladığımızı kamuoyu ile paylaştığımız Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şirketimiz adına yapılacak  %100 oranında tahsisli sermaye artışı ile şirketemizin %50 oranında ortaklığının tesisi için yapılan görüşmeler nihayete ermiş ve 19/09/2020 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. İşlem sonunda Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. nin toplam sermayesi 2.000.000 TL ve şirketimizin ortaklık payı %50 olacaktır.

Bu ortaklığın şirketimize olumlu katkı sağlayıp sağlamaması Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. ‘nin faaliyetlerinin karlılığına, ürünlerine gelecek sipariş taleplerine, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün riskine ve piyasa koşullarına ve ayrıca genel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecektir. Şirketimiz aktifine göre ölçeği küçük olan ve faaliyetlerine yeni başlamış olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş. deki yatırımımızın şirketimiz açısından mutlaka karlılıkla sonuçlanacağı anlamı oluşmamalıdır. Ortaklarımızdan ve potansiyel yatırımcılarımızdan yatırım kararlarında bu hususları da göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.