FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020, 31.12.2019, 23.07.2019, 03.07.2019, 27.03.2019, 31.10.2018, 27.09.2018, 21.09.2018, 23.07.2018, 16.07.2018, 13.07.2018, 06.07.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
12.10.2018
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.10.2018
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
İtirazın İptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
4,413,788.41 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
60.54%
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
2018/931
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
19.12.2019
oda_Decision|
Alınan Karar
Davacının gayri nakti alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, İst 2.İcra 2018/24633E dosyaya yapılan itirazın kısmen iptali ile takibin Egeli Co Yatırım Holding AŞ bakımından 4.231.696,45TL asıl alacak, 172.242,97TL işlemiş temerrüd faizi, 8.612,15TL BSMV, 485,00TL ihtiyati vekalet ücreti olmak üzere toplam 4.413.036,57TL üzerinden devamına ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 28,93 oranında temerrüd faizi ve faizin % 5?i oranında BSMV uygulanmasına, ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne, ve davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ödeme Zorunluluğu nedeni ile şirket aktiflerinde İcra ve Haciz riski
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgili mahkemenin gerekçeli kararında;

Davacının gayri nakti alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, Davacının nakit alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının kısmen kabulü ile tahsilde tekerrür olmamak koşulu ile davalıların İstanbul 2.İcra Müdürlüğü'nün 2018-24633 Esas nolu dosyaya yapmış oldukları itirazın kısmen iptali ile takibin; Egeli Co Yatırım Holding AŞ bakımından 4.231.696,45TL asıl alacak, 172.242,97TL işlemiş temerrüd faizi, 8.612,15TL BSMV,  485,00TL ihtiyati vekalet ücreti olmak üzere toplam 4.413.036,57TL üzerinden devamına Asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 28,93 oranında temerrüd  faizi ve faizin % 5'i oranında BSMV uygulanmasına, Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, 882,607,31-TL inkar tazminatı (Tan EGELI 846.339,29-TL ile sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, 109.330,36-TL Vekalet ücreti (Tan Egeli 107.516,96-TL ile sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, Davacı tarafından yatırılan 53.307,54-TL karar ve ilam harcının davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, 248.146,98-TL karar ve ilam harcının (Tan EGELİ yönünden 235.759,64-TL nispi karar ve ilam harcı limitiyle sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına, 800-TL yargılama gideri  müştereken ve müteselsilen davalılardan  alınarak davacıya verilmesine, İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup  karar şirketimiz tarafından istinaf edilmiş ve adli yardım talebinde bulunulmuştur. 

İstinaf mahkemesi  adli yardım talebini reddetmiştir. Adli yardım talebinin reddine dair verilen karara  karşı şirketimiz tarafından itiraz edilmiş, istinaf mahkemesi adli yardım talebinin reddine dair ara karara yönelik itirazın reddine karar vermiştir. İstinaf mahkemesi kararı ile  davalılar vekilinin adli yardım talepli istinaf edildiği, istinaf harçlarının yatırılmadığı belirlenmekle, adli yardım talebinin de reddedilmesi karşısında  HMK 344/1 maddesi gereğince  istinaf harçlarının tamamlanması  için kararı istinaf eden davalı vekiline muhtıra gönderilerek harcının yatırılması halinde dosyanın istinaf incelemesi  için daireye gönderilmesi, harcının yatırılmaması halinde HMK ‘nın 344. Maddesi gereğince işlem yapılması için mahalline geri çevrilmesine  KESİN karar verilmiştir. Kesin karara yönelik Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. 

Nispi İstinaf harcının yatırılması konusunda muhtıra şirketimiz  vekiline tebliğ edilmiş, Şirketimiz vekili, ekonomik güçlükler nedeni ile istinaf harç masraf tamamlama için belirlenen tutarın şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasını talep etmiştir.

Istanbul 18 ATM, nispi istinaf harçlarını yatırması konusunda tebliğ olunan muhtıraya rağmen yasal süresi içerisinde eksiklik tamamlanmadığından HMK 344. Maddesi gereğince davalılar vekilinin İSTİNAF TALEBİNİN REDDİNE, istinaf kanun yolu açık olmak üzere  karar vermiş olup, şirketimiz tarafından karara karşı  İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurulmuştur. 

  

 Kamuoyunun bilgisine sunarız.