Özet Bilgi
Şirketimizin 01.06.2019 - 31.05.2020 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2020
Karar Tarihi
19.11.2020
Genel Kurul Tarihi
14.12.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.12.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması
3 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması
4 - Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması
7 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
13 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması (Detaylar ekte yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanında ve genel kurul ilan metninde 14. gündem maddesinde bulunmaktadır.)
15 - 15- Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
01.06.2019-31.05.2020 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
14.12.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.12.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
14.12.2020 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
14.12.2020 GK Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2019 - 31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.