Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.01.2021
Genel Kurul Tarihi
02.02.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.02.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
SAMSUN
İlçe
TEKKEKÖY
Adres
Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının genel kurul adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000,00 TL'den 422.500.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Şirketin, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz olmak üzere 106.470.000,00 TL (geçmiş yıllar zararlarından mahsup edildikten sonra) artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılabilmesi (%126 bedelsiz sermaye artışı) amacıyla geçmiş yıl kârlarının sermayeye ilave edilmesi (kâr payının pay şeklinde dağıtılması) için şirket yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Dilek ve temenniler
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OlağanüstüGenelKurulBilgilendirmeNotu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02 Şubat 2021 Salı günü saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.01.2021 tarih ve E-39028009-431.03-00060953713 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kürşat TURPÇU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Ocak 2021 tarih ve 10240 sayı 1263 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.761.209,00 TL olan 42.761.209 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 18.238.791,00 TL olan 18.238.791 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 61.000.000,00 TL olan 61.000.000 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 61,00 TL olan 61 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.

2. Toplantı Başkanlığı seçimi için yapılan sözlü öneri, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 256.000.061 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemelerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Muhammet Mustafa BOLVER'i Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK'ü görevlendirdi. Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile yetki verildi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, Karar defterlerinin toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-13266 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060845820 sayılı izin yazılarına istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 256.000.061 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşağıdaki yeni şekli 256.000.061 adet oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

MADDE 6 – SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 422.500.000,00 TL (Dört yüz yirmi iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 422.500.000 (Dört yüz yirmi iki milyon beş yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020- 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 84.500.000,00 TL (seksen dört milyon beş yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 9.750.000 adet nama yazılı A grubu, 6.500.000 adet nama yazılı B grubu, ve 68.250.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplamda 84.500.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B grubu nama yazılı paylar karşılığında C grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4. Yönetim Kurulu'nun 05.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararında şirketimizin sermayesinin 84.500.000,00 TL'ndan 190.970.000,00 TL'na (%126 oranında artırılması) çıkartılması ve artan 106.470.000,00 TL'nın tamamının iç kaynaklardan yapılması şeklindeki önerisi gereğince, artırılacak 106.470.000,00 TL'nın 41.925.000,00 TL kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 39.727.385,65 TL kısmının olağanüstü yedeklerden ve 24.817.614,35 TL kısmının da geçmiş yıllara ilişkin kârlardan karşılanmasına, geçmiş yıllara ilişkin 10.565.048,38 TL zararın da geçmiş yıllar kârları ile mahsup edilmesine ve bu konuda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine yapılan oylama sonucunda 256.000.061 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. Değerli hazirun, bugünkü olağanüstü toplantının şirketimize hissedarlarımıza ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Allah nice genel kurullarda beraber olmayı nasip etsin. Bugün içerisinde bulunduğumuz sağlık sorunlarından kurtulup Allah nasip ederse yüzümüzde maskelerimiz olmadan önümüzdeki genel kurul toplantılarında birlikte olmak istiyorum. Daha fazla vaktinizi almadan hayırlı olsun dileğimi sunuyorum. Genel kurul toplantımızın hissedarlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum.

6. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı başkanı Bihan Öztürk tarafından paydaşlara teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

İş bu tutanak, 02.02.2021 tarihinde saat 14:20'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.


Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi

Bihan Öztürk Kürşat Turpçu Muhammet Mustafa Bolver İlker Küçük


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.02.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Ulusoy Un A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu, Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.