Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
18.02.2021
Genel Kurul Tarihi
12.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
UŞAK
İlçe
BANAZ
Adres
Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2020 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Harun TANIŞ'ın seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Görev süresinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
12 - Şirketimizin 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ortaklar Genel Kurul Toplantı Çağrısı..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12.03.2021 Cuma günü saat 11:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.