FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[YKGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO)
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
40.000.000 TL
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Açıklamalar bölümünde belirtilmiştir
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Diğer (Other)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
12.179.872,00 TL
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
2,4750 TL (1 TL nominal değerli paylar için)
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
30.145.500,00 TL
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
30,45
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,005
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,09
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Devre konu şirket faaliyetlerinin Banka faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadır
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Ödemeler tamamlandığında hesaplanabilecektir
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
YKGYO?nun mevcut ortakları arasındadır
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/02/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli kararı ile; Bankamızın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların (10.404.000,00 TL'lik kısmı A Grubu, 1.775.872,00 TL'lik kısmı B Grubu) Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye, 18.270.000,00 TL'si devir aşamasında peşin ve 11.875.500,00 TL'si YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilmek üzere toplam 30.145.500,00 TL bedelle satılmasına, satış işlemine ilişkin Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Pay Devir Sözleşmesi imzalanmasına, pay devrinin gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış bedelinin ikinci taksiti için payların devri aşamasında gayrikabili rücu senet alınacak olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen rayiç bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır. Devir işlemi başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu onayının alınması ile YKGYO genel kurulunda şirketin unvan değişikliğinin onaylanması koşulları olmak üzere belirli kapanış koşullarına tabidir.

Bu karar çerçevesinde; Pay Devir Sözleşmesi Bankamız ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında 24.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.