Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021-04
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

  KARAR TARİHİ     : 25/02/2021 - Perşembe

  

  KARAR NO             : 2021 / 04

 TOPLANTI YERİ     : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

  ÜYELER                    : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN,  Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA,  Sn. Aydan KARAGÖZ,

  

  GÜNDEM                 : 2020 yılı Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.

  

   KARAR                    

  

                               Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL  başkanlığında toplandı.

  

 

  

1.)           Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının;  01.01.2020-31.12.2020 yılı hesap  dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Seri: II-14.1 no'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘'TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen  formatlarla uyumlu olarak  dipnotlarıyla birlikte  hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan;  Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve  Faaliyet Raporunun  tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

2.)           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden  oluşturulan ‘'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'' (URF) ve ‘'Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'' (KYBF) ‘nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,

  

 

  

3.)           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

  

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.


Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

            

Yönetim Kurulu

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.