Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
Peşin
0,5206000
52,06
15
0,4425100
44,251
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
Peşin
0,5206000
52,06
15
0,4425100
44,251
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
Peşin
0,5206000
52,06
15
0,4425100
44,251
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
Peşin
0,5206008
52,06008
15
0,4425106
44,25106
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
Peşin
0,5206000
52,06
15
0,4425100
44,251
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.04.2021
16.04.2021
15.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
0
0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.02.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 199.189.141 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 128.437.515,70 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;

Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur; buna göre 6.421.875,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 194.062.265,22 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 38.812.453,04 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kâr payı verilmesine,

İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 39.277.556,50 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 7.181.016,59 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,

Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 78.090.009,55 TL, net 66.376.508,11 TL dağıtılmasına,

1 TL nominal değerde hisse senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine,

Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 Kar Dağıtımı Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
150.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.945.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
234.896.265
146.805.787,88
4. Vergiler ( - )
18.890.841
18.368.272,18
5. Net Dönem Kârı
199.189.141
128.437.515,7
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.421.875,79
6.421.875,79
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
192.767.265,22
122.015.639,92
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.295.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
194.062.265,22
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
38.812.453,04
0
* Nakit
38.812.453,04
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
1.220.156,4
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.220.156,4
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
39.277.556,5
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
7.181.016,59
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
106.276.082,67
35.524.457,37
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
362.419,76
0
0,19
0,44251
44,251
B Grubu
297.989,58
0
0,15
0,44251
44,251
C Grubu
304.029,91
0
0,16
0,44251
44,251
D Grubu
2.013,44
0
0
0,44251
44,251
E Grubu
65.410.055,42
0
33,93
0,44251
44,251
TOPLAM
66.376.508,11
0
34,43
0,44251
44,251
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.