Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
3
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 26.02.2021

KARAR SAYISI: 3  

SERMAYEPİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)     01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.

b)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"(KYBF)'nun ve SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Rporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktiflerini pasiflerni, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, finsnal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve blirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.