[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
 
Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir İSTANBUL 
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet; 
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 
 
22.03.2021 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.   
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.  
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Mali tabloların ve 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi.
6. 2020 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması.
7. 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi.
9. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
10. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
11. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi  
13. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
 
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 22.03.2021 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _______________________ temsilci tayin ettim/ettik.  
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı   :
Pay Adedi    :
Adresi     : 
 
NOT: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.  


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.