FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
19.03.2021
Genel Kurul Tarihi
12.04.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2020 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
15 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,

- 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

- 2020 yılı finansal tabloların onaylanmasına,

- 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,

- 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,

- Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 12 Nisan 2022 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesine ilişkin değişikliğin tadil tasarısı çerçevesinde kabulüne,

- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,

- Şirket'in dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,

- 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.04.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15 Nisan 2021 tarihinde tescil, 16 Nisan 2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.