FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
27.09.2018
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09.10.2018
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
30.06.2018 tarihli olağan genel kurul kararlarından yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 7 ile bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin 8. ve TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 14. gündem maddelerinde alınan kararların iptali istemli dava açılması
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Zekeriye DOĞAN
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1112 Esas No
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
21.04.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından olan 7. maddesinin iptaline, 8. maddesinin şartları oluşmadığından reddine ve 14. maddesinin ise iptaline karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

30.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olan; Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 7. Md. ile bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin 8. Md. İle TTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 14. Md. iptali talepli olarak, 27.09.2018 tarihinde İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, Şirketimiz pay sahiplerinden Zekeriye Doğan tarafından açılan davanın bugün yapılan duruşmasında; 7. maddesinin iptaline, 8. maddesinin şartları oluşmadığından reddine ve 14. maddesinin ise iptaline karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğini takiben istinaf yoluna başvurulacaktır. 

  

 Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.