FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_RepresentationLetterForFundsAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialReportsAbstract|
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
19
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueSection|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueTextBlock|

ERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA

  

ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu;

  

-          Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu (FRG)

  

31 Aralık 2020 tarihli Fon fiyat raporları, Portföy dağılım raporları ve Finansal raporlar ile sınırlı Bağımsız denetim raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup,

  

Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

  

 

  

                                                                                                Saygılarımızla,

  

                                                                               

  

Elif Alsev UTKU ÖZBEY                                                                                       Ozan DİNÇER

  

İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi                                                     Fon Müdürü