FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021-13
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait  Konsolide Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmemiş;  Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye
 Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde 
Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide  finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,

  

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  beyan ederiz. 11.05.2021

  


Reyha GÜLERMAN  

Yönetim Kurulu Başkanı 

Erol AKKURT   

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

  

Berkant ORAL   

Yönetim Kurulu Üyesi 

Oğuzhan IŞIN   

Yönetim Kurulu Üyesi   

  

Cem TUTAR    

Yönetim Kurulu Üyesi