FİNANS

Özet Bilgi
2020 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Tarihi
22.04.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Neuchatel Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - 2021 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GÖLTAŞ-2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİRELtarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Ahmet YAPUCUOĞLU Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.

3.2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.

4.2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.

5.Şirketin 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.

6-01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

7- Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu.

8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.

9- Yönetim kurulunun; bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki 5 yönetim kurulu üyeliğine A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2023 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu.

10- 2021 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

11- 2020 yılında şirket tarafından yapılan toplam 437.578,90 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 669.498,61 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 2021/18 sayılı 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.

12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Kapanış.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.05.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Göltaş Çimento A.Ş. 2020 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 12.05.2021 tarih ve 10328 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.