FİNANS

Özet Bilgi
2020 yılı Olağan Genel Kurulu yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
01.04.2021
Genel Kurul Tarihi
01.06.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZİNCAN
İlçe
ERZİNCAN MERKEZ
Adres
MEVA OTELİ Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 2020 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2020 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
8 - 2020 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILI 46. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı 46. Olağan Genel Kurul toplantısı için 01.06.2021 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi Belediye Binası Karşısı No: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 24.05.2021 tarih ve 64075002 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rabia TAŞ gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 4 Mayıs 2021 tarih ve 10322 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 30.000.000 TL'ye tekabül eden 3.000.000.000 hisseden, 16.826.767 TL'ye tekabül eden 1.682.676,70 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu II Başkanı Müjdat EKİN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN ve Sayman Üyeliğe Bülent YILDIRIM önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alına alınmıştır.

Gündem 3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden hissedarların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Tacettin Alper AY tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin daha önce gerek Şirket Web Sayfasında gerekse KAP'ta hissedarların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Tacettin Alper AY tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakere açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 5. 2020 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar daha önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. 2020 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak Şirket Genel Müdürü Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından Şirketin, satışlarını artırması faaliyet giderleri ile maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu hususların sonucunda şirket rasyolarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde olması doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi verilmiş katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2020 yılı bilanço ve Kar /Zarar hesaplarına göre Şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanına Cumhurbaşkanı Kararı / Hazine ve Maliye Başkanlığı Kamu Maliye Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genelgeleri çerçevesinde ücret ve harcırah kanunun ilgili maddeleri ve mevzuatı uyarınca ödeme yapılmasına dair önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Tacettin Alper AY tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Müjdat EKİN ve Ömer Faruk ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet ŞENGÜL, Talha ALBAYRAK, Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 12. Şirket hissedarlarının üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem 14. Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirket Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından ifade edildi. 2021 yılında yapılacak bağışlarda, üst sınırla ilgili herhangi bir kararın belirlenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 15. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu II Başkanı Sn. Müjdat EKİN tarafından; Şirket yönetim kademesi ile çalışanlarına geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkete yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilemiştir.

Gündem 16. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 01.06.2021 Erzincan

Divan Başkanı Yazman Sayman

Sezgin POLAT Kenan ALKAN Bülent YILDIRIM

Bakanlık Temsilcisi

Rabia TAŞ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2020 genel kurul.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda;


Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 1Haziran 2021 Salı günü saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No:1 Belediye Binası karşısı Erzincan yapılacaktır.

Genel Kurul Çağrı ilanı , Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.