FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
05.05.2021
Genel Kurul Tarihi
02.06.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2020 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2 Haziran 2021 günü saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ile Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
PRKME 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
PRKME 2020 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
PRKME 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.