FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.05.2021
Genel Kurul Tarihi
21.06.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capıtal Tower No:9 Kat : 1 Halkalı
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2020 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2020 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Davet i- Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Bilgilendirme Dokumani - Bağımsızlık Beyanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan pay sahipleri listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
2020 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi