FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
27.05.2021
Genel Kurul Tarihi
30.06.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti.
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 399. maddesi uyarınca; 2021 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Sermaye ve Paylar başlıklı 8. madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
12 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2020 yılında ve 2021 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
13 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1163 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında uygulanmasına karar verilen İPC'nin görüşülmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
17 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.